ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – Άρθρο 29

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3601/2007

Άρθρο 29

(άρθρο 3, παρ. 1 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις των άρθρων 34 έως 49 και 66 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, στις μικτές εταιρείες συμμετοχών, καθώς και στις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών κατά την έννοια των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου αντίστοιχα, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μέλη.»