Άρθρο 21

Άρθρο 21

(άρθρο 2, παρ. 13 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στο άρθρο 13Α του ν. 3455/2006 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«Οι Συντονιστές παρέχουν στη Μεικτή Επιτροπή τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 και στην περίπτωση α. του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Η Μεικτή Επιτροπή θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών πληροφορίες σχετικά με τη νομική και οργανωτική δομή και τη δομή διακυβέρνησης των Ο.Ε.Χ.Δ.»