Άρθρο 46

Άρθρο 46

(άρθρο 3, παρ. 19 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 4 του άρθρου 43Α του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στα Σώματα εποπτών επιτρέπεται να συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές που ευθύνονται για την εποπτεία θυγατρικών επιχειρήσεων ενός μητρικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην  Ευρωπαϊκή Ένωση ή μίας μητρικής μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αρμόδιες αρχές μιας χώρας υποδοχής όπου έχουν ιδρυθεί σημαντικά υποκαταστήματα όπως αναφέρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 22, οι κεντρικές τράπεζες κατά περίπτωση, καθώς και αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχει λόγος και υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που, κατά τη γνώμη όλων των αρμόδιων αρχών, είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις κατά Τμήμα 1 του Κεφαλαίου 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.»