Άρθρο 57

Άρθρο 57

(άρθρο 3 , παρ. 9 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 77 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και σε υποενοποιημένη βάση όταν αυτές οι επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή η μητρική επιχείρηση, εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, διαθέτουν σε τρίτη χώρα θυγατρική που αποτελεί επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006, ή διαθέτουν συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση.»