Άρθρο 23

Άρθρο 23

(άρθρο 2, παρ. 15 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Το άρθρο 19 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μητρικές επιχειρήσεις σε τρίτη χώρα»

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Αρμόδιες Αρχές μπορούν να εφαρμόζουν άλλες μεθόδους προκειμένου να διασφαλίζουν την κατάλληλη συμπληρωματική εποπτεία των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων του Ο.Ε.Χ.Δ.. Για την εφαρμογή των μεθόδων αυτών θα  διασφαλίζεται η συναίνεση του Συντονιστή, μετά από διαβούλευση με τις άλλες Σχετικές Αρμόδιες Αρχές. Οι Αρμόδιες Αρχές μπορούν ιδίως να ζητούν την ίδρυση μίας Μ.Χ.Ε.Σ., που έχει την κεντρική διοίκησή της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου στις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις του Ο.Ε.Χ.Δ., επικεφαλής του οποίου είναι αυτή η Μ.Χ.Ε.Σ.. Οι Αρμόδιες Αρχές διασφαλίζουν ότι οι μέθοδοι αυτές επιτυγχάνουν τους στόχους που τίθενται στον παρόντα νόμο για τη συμπληρωματική εποπτεία και πρέπει να κοινοποιούνται στις άλλες εμπλεκόμενες Αρμόδιες Αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».