Άρθρο 52

Άρθρο 52

(άρθρο 3, παρ. 25 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, η μητρική επιχείρηση του οποίου είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, η έδρα της οποίας βρίσκεται σε τρίτη χώρα και δεν υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχει εάν το πιστωτικό ίδρυμα υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση από αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας και αν η εποπτεία αυτή είναι τουλάχιστον ισοδύναμη και υπόκειται στις αρχές που καθορίζονται με βάση τον παρόντα νόμο.

Ο σχετικός έλεγχος πραγματοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος της μητρικής επιχείρησης του εν λόγω ομίλου ή μιας από τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτόν και αποτελούν ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (ΦΕΚ 84 Α`), με άδεια λειτουργίας σε κράτος – μέλος της Ε.Ε., ή με δική της πρωτοβουλία. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβουλεύεται με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας τις γενικές εκτιμήσεις λαμβάνει υπόψη.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 49 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ελλείψει ισοδύναμης, κατά τα ανωτέρω, εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εφαρμόζει, κατ` αναλογία, στο πιστωτικό ίδρυμα τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή άλλες κατάλληλες εποπτικές τεχνικές που, ύστερα από διαβούλευση με τις άλλες εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, κρίνει ότι επιτυγχάνουν τους στόχους της εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί ιδίως να ζητά τη δημιουργία χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών που να έχει την έδρα της σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και να εφαρμόζει τις διατάξεις για την εποπτεία σε ενοποιημένη βάση επί της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης της εν λόγω χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών.»