Άρθρο 26

(άρθρο 2, παρ. 22 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 3455/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Έως ότου επιτευχθεί περαιτέρω συντονισμός των τομεακών κανόνων, οι Αρμόδιες Αρχές μεριμνούν για την υπαγωγή τις εταιρείες διαχείρισης:

α. στο πεδίο εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε έναν ασφαλιστικό όμιλο,

β. στην περίπτωση που ο όμιλος είναι Ο.Ε.Χ.Δ., στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας κατά την έννοια του παρόντος νόμου και

γ. στη διαδικασία προσδιορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.».