Άρθρο 54

Άρθρο 54

(άρθρο 3 , παρ. 2 (β) της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 3 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

« 3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος νόμου σε ομίλους επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν πιστωτικό ίδρυμα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Ως χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών νοείται το χρηματοδοτικό ίδρυμα του οποίου:

(αα) οι θυγατρικές είναι, είτε αποκλειστικά είτε κυρίως, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα, εφόσον τουλάχιστον μια από τις επιχειρήσεις αυτές είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και

(ββ) το οποίο δεν είναι μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών κατά την έννοια του στοιχείου γ) της παρούσας παραγράφου,

β) Ως μικτή εταιρεία συμμετοχών νοείται η μητρική επιχείρηση, η οποία δεν είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών κατά την έννοια του στοιχείου γ) της παρούσας παραγράφου, εφόσον τουλάχιστον μία από τις θυγατρικές της είναι επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

γ) Ως μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών νοείται η μητρική επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (ΦΕΚ 84 Α΄), και

δ) Ως αρμόδια Αρχή νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή, κατά περίπτωση, οι εθνικές αρχές άλλων χωρών οι οποίες είναι αρμόδιες να εποπτεύουν τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.»