Άρθρο 51

Άρθρο 51

(άρθρο 3, παρ. 24 της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ)

1. Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. α) Όταν, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους-μέλους επιθυμούν να επαληθεύσουν πληροφορίες σχετικά με πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών, μικτή εταιρεία συμμετοχών, μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και θυγατρικές τους ή θυγατρικές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημα των εν λόγω αρχών είτε διενεργώντας η ίδια το σχετικό έλεγχο είτε επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές που υπέβαλαν την αίτηση να τον διενεργήσουν οι ίδιες ή εξουσιοδοτημένος από αυτές εμπειρογνώμονας ή ελεγκτής. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν υποβάλει το αίτημα, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συμμετάσχουν στον έλεγχο, στις περιπτώσεις που δεν τον πραγματοποιούν οι ίδιες.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 66 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων της ποινικής νομοθεσίας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει κατά των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών ή μικτών εταιρειών συμμετοχών ή μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών των παραγράφων 7, 8 και 11 του άρθρου 33 του παρόντος νόμου και κατά των υπευθύνων στελεχών τους Κυρώσεις ή μέτρα, κατά τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, με σκοπό είτε την παύση των διαπιστωθεισών παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των σχετικών με την εφαρμογή του αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε την άρση των αιτίων που προκαλούν τις παραβάσεις αυτές. Οι Κυρώσεις επιβάλλονται ιδίως σε περίπτωση άρνησης χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος ή παροχής ανακριβών στοιχείων ή παρακώλυσης με οποιονδήποτε τρόπο των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από τις τυχόν αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας σε ενοποιημένη βάση αρχές των άλλων κρατών – μελών.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 66 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών στην περίπτωση, ιδίως, που η καταστατική έδρα χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών ευρίσκεται εκτός του τόπου στον οποίο είναι εγκατεστημένη η κεντρική της διοίκηση ή το κύριο κατάστημα της προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι Κυρώσεις ή τα μέτρα που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.»