Άρθρο 11

Άρθρο 11

(άρθρο 2, παρ. 3 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Το άρθρο 4 του ν. 3455/2006 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της περίπτωσης α. του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, η φράση «όπου αυτό απαιτείται» διαγράφεται.

2. Στο τέλος της περίπτωσης β. του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, προστίθεται η φράση «καθώς και στη Μεικτή Επιτροπή».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Συντονιστής ενημερώνει, επίσης, τις Αρμόδιες Αρχές που έχουν δώσει άδεια λειτουργίας σε ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις του ομίλου και τις Αρμόδιες Αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η Μ.Χ.Ε.Σ., καθώς και τη Μεικτή Επιτροπή.».

4. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η Μεικτή Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της και ενημερώνει συνεχώς τον κατάλογο των Ο.Ε.Χ.Δ.. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμου από τον ιστότοπο κάθε Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής.».

Το όνομα κάθε ρυθμιζόμενης επιχείρησης του άρθρου 1 της οδηγίας 2011/89/ΕΕ που αποτελεί μέρος Ο.Ε.Χ.Δ. εισάγεται σε κατάλογο, τον οποίο δημοσιεύει στον ιστότοπό της και ενημερώνει η Μεικτή Επιτροπή.».