Άρθρο 37

Άρθρο 37

(άρθρο 3, παρ. 9 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα θυγατρικά πιστωτικά ιδρύματα τηρούν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και σε υποενοποιημένη βάση όταν αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα ή η μητρική επιχείρηση, εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, διαθέτουν σε τρίτη χώρα, θυγατρική επιχείρηση που αποτελεί πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία διαχείρισης, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α’ 84) [ή κατά την έννοια του στοιχείου β του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250)] ή διαθέτουν συμμετοχή σε τέτοια επιχείρηση.»