Άρθρο 40

Άρθρο 40

(άρθρο 3, παρ. 22 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η συγκέντρωση και κατοχή πληροφοριών από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών με τις άλλες εποπτικές αρχές, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, που αφορούν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις επιχειρήσεις παροχής επικουρικών υπηρεσιών, τις μικτές εταιρείες συμμετοχών και των θυγατρικών των προαναφερόμενων επιχειρήσεων ή των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, δεν δημιουργεί υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να ασκεί Εποπτεία σε ατομική βάση επί των επιχειρήσεων αυτών εφόσον δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.»