Άρθρο 33

Άρθρο 33

(άρθρο 3, παρ. 2 (γ) και παρ. 15 και 16 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Προστίθεται νέα περίπτωση γ) στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 προστίθεται ως εξής:

«γ) έχουν ως μητρική επιχείρηση μία «μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος-μέλος» ή μία “μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε.», εφόσον αυτές έχουν συσταθεί στην Ελλάδα ή, στην περίπτωση που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος-μέλος, δεν διαθέτουν θυγατρικό πιστωτικό ίδρυμα στο κράτος αυτό ή σε άλλο κράτος-μέλος εκτός της Ελλάδας.»