Άρθρο 38

Άρθρο 38

(άρθρο 3, παρ. 7 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα «Εγκατεστημένα στην Ε.Ε. μητρικά πιστωτικά ιδρύματα», καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που ελέγχονται από «Μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε.» ή από “Μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε.”, που υπόκεινται στην εποπτεία που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος σε ενοποιημένη βάση, δυνάμει του παρόντος νόμου, συμμορφώνονται εκτός από τις υποχρεώσεις του άρθρου 35 και με τις υποχρεώσεις που θεσπίζει το άρθρο 29 του παρόντος νόμου, βάσει της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος ή της χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, κατά περίπτωση.»

2. Προστίθεται νέο στοιχείο iii) στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του ν. 3601/2007 ως εξής:

«iii) οι σημαντικές θυγατρικές “μητρικών μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων στην Ε.Ε.”»