Άρθρο 44

Άρθρο 44

(άρθρο 3, παρ. 20 (β) της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στην παράγραφο 1, περ. β) αντικαθίσταται το στοιχείο i) του άρθρου 42 του ν. 3601/2007 ως εξής:

«i) τον προσδιορισμό της νομικής δομής, της εταιρικής διακυβέρνησης και της οργανωτικής δομής του επιχειρήσεων του ομίλου,  περιλαμβανομένων όλων των ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων, των μη ρυθμιζόμενων θυγατρικών τους, των σημαντικών υποκαταστημάτων που ανήκουν στον όμιλο, καθώς και κάθε μητρικής επιχείρησης σύμφωνα με την περίπτωση στ) της παρ. 1 του άρθρου 7, την παρ. 1 του άρθρου 26 και την παρ. 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, καθώς και τον προσδιορισμό των αρμοδίων αρχών για τις ρυθμιζόμενες οντότητες στον όμιλο.»