Άρθρο 31

Άρθρο 31

(άρθρο 3, παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Που αποτελεί θυγατρική επιχείρηση χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, εφόσον η εν λόγω μητρική επιχείρηση έχει συσταθεί στην Ελλάδα και υπόκειται στο ίδιο καθεστώς εποπτείας με τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση ιδίως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος νόμου.»