Άρθρο 25

Άρθρο 25

(άρθρο 2, παρ. 17, 18, 20 και 21 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

και άρθρο 2, παρ. 15 της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 25, προστίθεται νέο άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25Α

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση δυνάμει του άρθρου 21γ της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, μέτρα σχετικά με τις τεχνικές προσαρμογές της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ ως προς:

α) την ακριβέστερη διατύπωση των ορισμών που καθορίζονται στο άρθρο 2, ώστε να λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της Οδηγίας, οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές,

β) την εναρμόνιση της ορολογίας και τη διατύπωση των ορισμών της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ σύμφωνα με μεταγενέστερες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις και άλλα συναφή θέματα,

γ) τον ακριβέστερο καθορισμό των μεθόδων υπολογισμού που παρατίθενται στο παράρτημα I της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις τεχνικές άσκησης προληπτικής εποπτείας.

Τα εν λόγω μέτρα δεν περιλαμβάνουν το αντικείμενο της αρμοδιότητας που μεταβιβάζεται και ανατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα σημεία που απαριθμούνται στο άρθρο 21α της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ.

2. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, δύνανται να παρέχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς το κατά πόσον τα καθεστώτα συμπληρωματικής εποπτείας των αρμόδιων αρχών τρίτων χωρών είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους της συμπληρωματικής εποπτείας, όπως καθορίζονται στην Οδηγία 2002/87/ΕΕ, σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις ενός Ο.Ε.Χ.Δ., η επικεφαλής του οποίου έχει την κεντρική διοίκησή της σε τρίτη χώρα. Η Μεικτή Επιτροπή προβαίνει σε ανασκόπηση των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών και λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες μεταβολές της συμπληρωματικής εποπτείας που ασκείται από τις συγκεκριμένες Αρμόδιες Αρχές.

3. Για τη διασφάλιση της συνεπούς εναρμόνισης της Οδηγίας, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δύνανται να καταρτίσουν σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά:

α) το άρθρο 2 παράγραφος 11 της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ προκειμένου να διευκρινίσουν την εφαρμογή του άρθρου 17 της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ,

β) το άρθρο 2 παράγραφος 17 της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, προκειμένου να καθορίσουν διαδικασίες ή να προσδιορίσουν κριτήρια για τον προσδιορισμό των «Σχετικών Αρμόδιων Αρχών»,

γ) το άρθρο 3 παράγραφος 5 της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, προκειμένου να καθορίσουν τις εναλλακτικές παραμέτρους για τον προσδιορισμό Ο.Ε.Χ.Δ.,

δ) το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ για να διασφαλιστεί ενιαίος μορφότυπος (με οδηγίες) και να προσδιοριστεί η συχνότητα και, εφόσον απαιτείται, οι ημερομηνίες διαβίβασης των στοιχείων.

4. Για να διασφαλιστεί συνεπής εναρμόνιση της εφαρμογής των άρθρων 2, 7 και 8 και του παραρτήματος II της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, καταρτίζουν σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με στόχο τον καθορισμό ακριβέστερης διατύπωσης των ορισμών που παρατίθενται στο άρθρο 2 της ως άνω Οδηγίας και το συντονισμό των διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 και το παράρτημα II της ως άνω Οδηγίας.

5.  Για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δύνανται να καταρτίσουν σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά:

α) το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των μεθόδων υπολογισμού που παρατίθενται στο παράρτημα I μέρος II της ως άνω Οδηγίας, αλλά με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4 της ως άνω Οδηγίας,

β) το άρθρο 7 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των διαδικασιών για την αξιολόγηση πρόσθετων στοιχείων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού της «συγκέντρωσης κινδύνων», κατά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 2 της ως άνω Οδηγίας,

γ) το άρθρο 8 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής των διαδικασιών για την αξιολόγηση πρόσθετων στοιχείων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού των «εντός του ομίλου συναλλαγών», κατά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου, στον οποίον αναφέρεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της ως άνω Οδηγίας.

 

6. Εντός δύο ετών από την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οιωνδήποτε τεχνικών προτύπων εφαρμογής σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με κοινή τους απόφαση, θεσπίζουν ενιαίο μορφότυπο και καθορίζουν τη συχνότητα υπολογισμών και τις ημερομηνίες για τη διαβίβαση των υπολογισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.

 

7. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, μέσω της Μεικτής Επιτροπής, εκδίδουν τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8, το άρθρο 7 παράγραφος 5, το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 6, το άρθρο 11 παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, το άρθρο 12β και το άρθρο 21 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2002/87/ΕΕ.