Άρθρο 41

Άρθρο 41

(άρθρο 3, παρ. 17 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί επίσης να ζητά από τις θυγατρικές επιχειρήσεις ενός πιστωτικού ιδρύματος ή μιας χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μίας μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, οι οποίες δεν υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, κάθε χρήσιμη σχετική πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο εδάφιο α` της παραγράφου 4 του άρθρου 38 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του παρόντος νόμου διαδικασίες διαβίβασης και επαλήθευσης των πληροφοριών.»