Άρθρο 53

Άρθρο  53

(άρθρο 3 , παρ. 2 (α) της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Το εδάφιο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

« γ) Ως μητρική επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστημένη στην Ελλάδα νοείται η επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών η οποία:

(αα) έχει ως θυγατρική επιχείρηση ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, ή

(ββ) κατέχει συμμετοχή, κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 33, σε ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα,

εφόσον δεν είναι η ίδια θυγατρική άλλου ιδρύματος, το οποίο κατέχει άδεια λειτουργίας στο ίδιο κράτος – μέλος, ούτε χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, η οποία έχει συσταθεί στην Ελλάδα.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

« 2. Με τους όρους χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος, μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε., μητρική μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ε.Ε. και επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών νοούνται οι επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 του παρόντος νόμου, με τη διαφορά ότι κάθε αναφορά σε πιστωτικά ιδρύματα λογίζεται ως αναφορά σε ιδρύματα.».

3. Το εδάφιο δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Ως μητρική επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστημένη στην Ε.Ε. νοείται η μητρική επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών εγκατεστημένη σε κράτος – μέλος η οποία δεν είναι θυγατρική άλλου ιδρύματος το οποίο κατέχει άδεια λειτουργίας σε κράτος – μέλος ή χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, η οποία έχει συσταθεί σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος.».