Άρθρο 08

Άρθρο 8

(Άρθρο 1, παρ. 7  και Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6β του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Σχετικά με τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και τις ενδιάμεσες ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου ή  μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, που είναι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, ισχύουν τα εξής :»

2. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 6β του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) i. Μπορεί να μην πραγματοποιηθεί υπολογισμός προσαρμοσμένης φερεγγυότητας μίας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα:

–      εάν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ελλάδα, και εφόσον αυτή η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας της συμμετέχουσας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής  επιχείρησης.

–      εάν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση μιας ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή μιας μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών με έδρα στην Ελλάδα, και εφόσον αυτή η ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών και αυτή η συνδεδεμένη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό που πραγματοποιείται.

–      εάν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής εταιρίας χαρτοφυλακίου ή μιας μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών με έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος και η αρμόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους μέλους συμφωνήσουν να ανατεθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή του άλλου κράτους – μέλους η άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας.

3. Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 6β του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Όταν η (συμμετέχουσα) ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση έχει συμμετοχή σε ασφαλιστική ή σε αντασφαλιστική επιχείρηση ή σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας μέσω ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή μιας μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό η κατάσταση της ενδιάμεσης ασφαλιστικής εταιρίας χαρτοφυλακίου ή της ενδιάμεσης μικτής χρηματοοικονομικής Εταιρείας Συμμετοχών. Για τις ανάγκες αποκλειστικά αυτού του υπολογισμού, ο οποίος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και μεθόδους που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο για ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας μηδέν και με στοιχεία επιλέξιμα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας αυτά που προβλέπονται στο άρθρο 17α του παρόντος διατάγματος.»

5. Οι περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6γ του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. α. Ο υπολογισμός που προβλέπεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 6α , ο οποίος πρέπει να είναι ανάλογος προς αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 6β, πραγματοποιείται στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, της αντασφαλιστικής ή ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε τρίτη χώρα.

β. Η αναλογία υπολογισμού που προβλέπεται στο εδάφιο α ανωτέρω, συνίσταται στην εφαρμογή των γενικών αρχών και μεθόδων, που προβλέπονται στο άρθρο 6β, στο επίπεδο της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, της αντασφαλιστικής ή ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε τρίτη χώρα.

γ. Για τον αποκλειστικό σκοπό του ανωτέρω υπολογισμού, η μητρική επιχείρηση, που αναφέρεται στα εδάφια α και β ανωτέρω, θεωρείται ως ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση που υπόκειται:

–        Σε μηδέν αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όταν πρόκειται για ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών.

–        Σε αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6β (παράγ. 4 εδαφ. στ), όταν πρόκειται γα ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα.

–        Στις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες, που ορίζονται στο άρθρο 17α, όσον αφορά τα στοιχεία που είναι επιλέξιμα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας.»

6. Τα εδάφια α έως γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6γ του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Στην περίπτωση που μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα μαζί με άλλη ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή άλλες με έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ. είναι θυγατρικές ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα σε τρίτη χώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με τις άλλες αρμόδιες εποπτικές αρχές εξασφαλίζουν την συνεπή εφαρμογή της μεθόδου που περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

β) Για μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα μπορεί να μην πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω:

  • Εάν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα την Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ. και έχει συμπεριληφθεί στον υπολογισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω για την άλλη επιχείρηση.
  • Εάν αυτή και μια ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα έχουν ως μητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρία χαρτοφυλακίου, μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα, και αυτή έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω για μία από αυτές τις άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.
  • Εάν αυτή και μία ή περισσότερες άλλες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Χ. έχουν ως μητρική τους επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα τρίτη χώρα, και έχει συναφθεί συμφωνία κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 6α, με την οποία η άσκηση συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής εποπτείας που αναφέρεται στο παρόν άρθρο ανατίθεται στην αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους – μέλους.»

γ)  Στην περίπτωση διαδοχικών συμμετοχών, όπως όταν μια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μια μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ή μία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα ανήκει σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα, ο υπολογισμός που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω μπορεί να εφαρμοσθεί μόνο στο επίπεδο της βασικής μητρικής επιχείρησης της ασφαλιστικής επιχείρησης με έδρα στην Ελλάδα, η οποία είναι μια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, μια αντασφαλιστική ή ασφαλιστική επιχείρηση με έδρα σε τρίτη χώρα.»