Άρθρο 27

(άρθρο 2, παρ. 23 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Στο ν. 3455/2006, μετά το άρθρο 24 προστίθεται νέο άρθρο 24Α ως εξής:

«Άρθρο 24Α

Διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων

1. Έως ότου επιτευχθεί περαιτέρω συντονισμός των τομεακών κανόνων, οι Αρμόδιες Αρχές μεριμνούν για την υπαγωγή των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων:

α) στο πεδίο εφαρμογής της ενοποιημένης εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ή στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ασφαλιστικού ομίλου,

β) στην περίπτωση που ο όμιλος είναι Ο.Ε.Χ.Δ., στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας κατά την έννοια του παρόντος νόμου και

γ) στη διαδικασία προσδιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, οι Αρμόδιες Αρχές αποφασίζουν βάσει ποίων τομεακών κανόνων (τραπεζικός τομέας, ασφαλιστικός τομέας ή τομέας επενδυτικών υπηρεσιών) οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη ή συμπληρωματική εποπτεία που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι σχετικοί τομεακοί κανόνες που αφορούν τη μορφή και τον βαθμό υπαγωγής των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Για τους σκοπούς της συμπληρωματικής εποπτείας που αναφέρεται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1, ο διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του τομέα, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται δυνάμει του στοιχείου α) της παραγράφου 1.

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων αποτελεί μέρος ενός Ο.Ε.Χ.Δ., αναφορές σε ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις και σε Αρμόδιες και Σχετικές Αρμόδιες Αρχές θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ότι συμπεριλαμβάνουν, αντίστοιχα, τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και τις Αρμόδιες Αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Τούτο ισχύει, κατ’ αναλογία, και όσον αφορά τους ομίλους που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1.»·