Άρθρο 50

Άρθρο 50

(άρθρο 3, παρ. 23 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όταν πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, μικτή εταιρεία συμμετοχών ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ελέγχει μία ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλου είδους επιχειρήσεις υποκείμενες σε καθεστώς παροχής άδειας, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι αρχές που, κατά περίπτωση, εκάστοτε ασκούν την εποπτεία των λοιπών προαναφερόμενων επιχειρήσεων, συνεργάζονται στενά. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές αυτές κοινοποιούν αμοιβαία όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που μπορούν να διευκολύνουν την εκπλήρωση της αποστολής τους και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της δραστηριότητας και της χρηματοοικονομικής κατάστασης του συνόλου των επιχειρήσεων που ευρίσκονται υπό την εποπτεία τους.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 «3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση καταρτίζει κατάλογο των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 35 του παρόντος νόμου, ο οποίος κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών-μελών, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»