Άρθρο 30

Άρθρο 30

(άρθρο 3, παρ. 26 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 29 του ν. 3601/2007 ως εξής:

«4. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση την περιγραφή της νομικής τους δομής καθώς και τη διάρθρωση της διακυβέρνησης και της οργάνωσής τους  σε επίπεδο τραπεζικού ομίλου είτε πλήρως είτε με παραπομπή σε ισοδύναμη πληροφόρηση.»