Άρθρο 03

Άρθρο 3

(Άρθρο 1, παρ. 2 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6α του Ν.Δ. 400/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Σε κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα, η μητρική επιχείρηση της οποίας είναι ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών ή ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας.»