Άρθρο 13

Άρθρο 13

(άρθρο 2, παρ. 5 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ)

Το άρθρο 6 του ν. 3455/2206 τροποποιείται ως εξής:

1. Στην παράγραφο 3 οι περιπτώσεις α. έως δ. αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση παροχής επικουρικών τραπεζικών υπηρεσιών.

β. Ασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου.

γ. Επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

δ. Μ.Χ.Ε.Σ..».

2. Στην πρώτη υποπαράγραφο της παραγράφου 4, η φράση «όπως αυτοί ιδίως καθορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ. 267/1995» αντικαθίσταται από τη φράση «όπως αυτοί καθορίζονται ιδίως στο άρθρο 40 του ν. 3601/2007».

3. Στη δεύτερη υποπαράγραφο της παραγράφου 4, η φράση «ή η μέθοδος 3» διαγράφεται».