Άρθρο 45

Άρθρο 45

(άρθρο 3, παρ. 3 της Οδηγίας
2011/89/ΕΕ)

Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 42 του ν. 3601/2007 ως εξής:

«4.  Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας υπό την ιδιότητα της αρμοδίας αρχής για την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιημένη βάση διαβιβάζει στις σχετικές αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον τραπεζικό όμιλο, σύμφωνα με την περίπτωση στ) της παρ. 1 του άρθρου 7, την παρ. 1 του άρθρου 26 και την παρ. 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόμου, και ιδίως εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν τη νομική δομή, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και την οργανωτική δομή του ομίλου.»