Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 Με την Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011 «για τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων» (την ονομαζόμενη ως FICOD1):

Α) Τροποποιήθηκαν οι τομεακές οδηγίες περί προληπτικής εποπτείας των τραπεζών, των επενδυτικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ώστε να δοθεί στις εποπτικές αρχές η δυνατότητα να ασκούν ταυτοχρόνως την ενοποιημένη τραπεζική εποπτεία και την εποπτεία των ασφαλιστικών ομίλων στο επίπεδο της τελικής μητρικής επιχείρησης, ακόμη και αν πρόκειται για μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών.

Β) Αναθεωρήθηκαν οι κανόνες για τον προσδιορισμό των ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων.

Γ) Εισήχθησαν νέες απαιτήσεις διαφάνειας για τη νομική και την οργανωτική δομή όχι μόνο των ΟΕΧΔ, αλλά και των ίδιων των τραπεζικών και ασφαλιστικών ομίλων, ακόμη και εάν δεν αποτελούν μέρος ενός ΟΕΧΔ.

Δ) Συμπεριελήφθησαν οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων στο πεδίο εφαρμογής της συμπληρωματικής εποπτείας κατά τον ίδιο τρόπο με τις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ε) Θεσπίστηκε πρόσθετη ευχέρεια για τις σχετικές αρμόδιες αρχές να μην θεωρήσουν τον όμιλο ως ΟΕΧΔ, όταν το σύνολο της δραστηριότητας του μικρότερου τομέα δεν υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ.

ΣΤ) Θεσπίστηκε η δυνατότητα για το συντονιστή να διενεργεί προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων σε τακτική βάση.

Ζ) Προβλέφθηκε η έκδοση ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων, καθώς και κοινών κατευθυντήριων γραμμών από τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) μέσω της Μεικτής Επιτροπής.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του Σχεδίου νόμου που φέρεται προς διαβούλευση επιδιώκεται η πλήρης ενσωμάτωση των διατάξεων της ανωτέρω Οδηγίας 2011/89/ΕΕ. Ειδικότερα:

Στο άρθρο 1 περιγράφεται ο σκοπός του Σχεδίου Νόμου

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου I έχουν σκοπό την αποκατάσταση της σαφήνειας των όρων του Ν.Δ. 400/1970 και τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου για τη συμπληρωματική εποπτεία των ασφαλιστικών ομίλων που αποτελούν μέρος ενός Ομίλου Ετερογενών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων.

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ έχουν σκοπό την τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3455/2006 με την οποία είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ.

Στο Κεφάλαιο ΙΙΙ οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο ν. 3601/2007 με το παρόντα νόμο για σκοπούς ενσωμάτωσης του άρθρου 3 [και 2] της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ, συνίστανται κυρίως στη διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ των στόχων του ν. 3455/2006 και του ν. 3601/2007 [και του ΝΔ 400/1970], ο οποίος τροποποιείται[οι οποίοι τροποποιούνται] ώστε να ορίζει[ορίζουν] και να περιλαμβάνει[περιλαμβάνουν] τις “μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών” του άρθρου 2, παρ. 15 του ν. 3455/2006 στην άσκηση της ενοποιημένης εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, καλούνται οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 19.08.2013 και ώρα 08:00 π.μ., επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών

Ιωάννης Στουρνάρας