Άρθρο 85: Έλεγχος από ανεξάρτητη αρχή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στα καταστήματα κράτησης, πραγματοποιεί αυτοψίες στους χώρους κράτησης, επικοινωνεί με τους κρατούμενους και εξετάζει αναφορές ή καταγγελίες που έρχονται σε γνώση του ή δρα και αυτεπαγγέλτως.