Άρθρο 73: Μεταγωγή για λόγους δικονομικούς

1. Στην περίπτωση γ’ τoυ άρθρου 70 η μεταγωγή κρατουμένου παραγγέλλεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών ή Πλημμελειοδικών προς διευκόλυνση του έργου της ανάκρισης ή για να εμφανισθεί ο κρατούμενος σε δικαστήριο ή σε δημόσια αρχή. Ο ίδιος Εισαγγελέας φροντίζει για την ταχεία επαναμεταγωγή του, μέχρι την εκτέλεση της οποίας δεν επιτρέπεται στον κρατούμενο να υποβάλει αίτηση μεταγωγής σε άλλο κατάστημα. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα άλλη μεταγωγή επιτρέπεται μόνο αν προκύψουν νέοι δικονομικοί λόγοι. Για νεαρούς κρατουμένους, υποδίκους και ειδικές κατηγορίες κρατουμένων ισχύουν όσα προβλέπονται αντίστοιχα στις διατάξεις των άρθρων 12,14 και 15 του παρόντος.
2. Αν πρόκειται για μεταγωγή κρατουμένου προς εξέτασή του ως μάρτυρα κατ’ αντιπαράσταση με μάρτυρες ή κατηγορουμένους στην αλλοδαπή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 459 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής επί Ποινικών Υποθέσεων, όπως αυτή επικυρώθηκε με το ν.δ. 4218/1961 (ΦΕΚ 171 Α’), καθώς και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της.
3. Σε περίπτωση μεταφοράς καταδίκου από και προς την αλλοδαπή για την έκτιση ποινής, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη μεταφορά των καταδίκων της 21.3.1983, όπως αυτή επικυρώθηκε με το νόμο 1708/1987 (ΦΕΚ 108 Α’) ή και οι ρυθμίσεις άλλων διμερών συμβάσεων.
4. Σε περίπτωση μεταγωγής αλλοδαπού κρατουμένου για λόγους έκδοσής του εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης της 13.12.1957 όπως αυτή επικυρώθηκε με το νόμο 4165/1961 (ΦΕΚ 75 Α’) ή και οι ρυθμίσεις άλλων διμερών συμβάσεων, καθώς και οι διατάξεις που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.