Άρθρο 68: Πειθαρχικά Όργανα

1. Σε κάθε κατάστημα λειτουργεί Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο απονέμει τις αμοιβές, σύμφωνα με το άρθρο 65 του παρόντος και επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις και αποφασίζει για κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος κώδικα. Το Συμβούλιο αποτελείται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό, ως πρόεδρο, το διευθυντή του καταστήματος και τον αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό μετά των νομίμων αναπληρωτών τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρo 8 παράγραφος 2 του παρόντος. Κατά την πρώτη συνεδρίασή του το Πειθαρχικό Συμβούλιο καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του.
2. Δευτεροβάθμιο όργανο κρίσης επί των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτελεί το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του επόμενου άρθρου.
3. Ουδέποτε ανατίθενται σε κρατούμενο υπηρεσίες ή καθήκοντα που περιέχουν στοιχεία άσκησης πειθαρχικής εξουσίας.

  • 21 Νοεμβρίου 2012, 13:09 | Χρήστος

    Πρόκειται για ένα ακόμη συμβούλιο στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή της εξωτερικής φρουράς των φυλακών, η οποία είναι η μόνη που γνωρίζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των κρατουμένων που νοσηλεύονται στα διάφορα νοσοκομεία, κατά την διάρκεια της εκεί παραμονής τους, αλλά και όσων διαπράττονται στην διάρκεια των μεταγωγών.
    Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να συμβεί, αφού μεταταχθούν σε θέσεις ΠΕ κοινωνιολόγων, ΠΕ Σωφρονιστικών ή με την δημιουργία θέσεων ΠΕ Κοινωνιολόγων Εξωτερικής Φρούρησης ή απλά ΠΕ Εξωτερικής Φρούρησης, των ειδικών επιστημόνων που διαθέτει η εξωτερική φρουρά (Κοινωνιολόγους) και τους κρατά εγκλωβισμένους σε θέσεις ΔΕ εξωτερικών φρουρών, χωρίς να τους δίνει το δικαίωμα να μεταταχθούν και να προσφέρουν και αυτοί σε όλο το εύρος του σωφρονιστικού συστήματος, όπως συμβαίνει με τους υπαλλήλους της σωφρονιστικής υπηρεσίας.