Άρθρο 12: Ειδικές ρυθμίσεις για κρατούμενους ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες

1. Κρατούμενοι και των δύο φύλων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος (ανήλικοι) διαμένουν σε ειδικές μονάδες των καταστημάτων κράτησης νέων χωρίς να συγχρωτίζονται με ενήλικες κρατουμένους. Κρατούμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι να συμπληρώσουν το 21ο έτος (νεαροί ενήλικες) διαμένουν σε διαφορετικούς χώρους και τμήματα από αυτά στα οποία διαμένουν οι ανήλικοι, χωρίς να συγχρωτίζονται με τους λοιπούς ενήλικες κρατούμενους. Μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους και εφόσον συντρέχουν λόγοι σχετικοί με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτισή τους καθώς και με την κατάσταση της υγείας τους, κρατούνται σε καταστήματα στα οποία προσφέρονται κατάλληλες υπηρεσίες και προγράμματα, ανάλογα με τη νομική κατάστασή τους.
2. Οι κανόνες διαβίωσης και τα προγράμματα που εφαρμόζονται στα καταστήματα ή στα ιδιαίτερα τμήματα ή στους χώρους κράτησης ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων κρατουμένων, προσαρμόζονται στις φυσικές, ψυχολογικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές αvάγκες και τα ενδιαφέροντα της ηλικίας και του φύλου τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την πρόσβαση ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων κρατουμένων – θυμάτων σωματικής ή και ψυχολογικής κακομεταχείρισης και εκμετάλλευσης σε κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης.
2. Όλοι οι ανήλικοι κρατούμενοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες δομές. Για τη σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση των ανηλίκων λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των γονέων ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα.