Άρθρο 24: Υγειονομικός έλεγχος

1. Ο υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων κράτησης ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας στην οποία ανήκει το κατάστημα, με συμμετοχή ενός εκπροσώπου του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.
2. Ο έλεγχος διενεργείται τακτικά το πρώτο δεκαήμερο κάθε τριμήνου, με πρωτοβουλία του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού και εκτάκτως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας στην οποία ανήκει το κατάστημα, είτε από τη διεύθυνση του καταστήματος κράτησης,