Άρθρο 06: Επιστημονικό Συμβούλιο Σωφρονιστικής Πολιτικής και Έκτισης Ποινών (Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π.)

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται εννεαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Σωφρονιστικής Πολιτικής και Εκτέλεσης Ποινών (Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π.) που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τα τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του και αποτελείται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα τους.
2. Το Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. απαρτίζεται από: α) τον πρόεδρο ο οποίος πρέπει να έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιο. β-γ) δύο μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιο δ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση ή την σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιο ε) έναν ειδικό στην επιστήμη της πληροφορικής στ) έναν ειδικό στην επιχειρησιακή ή κοινωνική έρευνα ή στην κοινωνική διοίκηση ζ) έναν επιστήμονα εξειδικευμένο στη μεταχείριση των τοξικομανών η) έναν εισαγγελέα ή αντεισαγγελέα εφετών με ειδική επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στα θέματα σωφρονιστικής και θ) έναν ειδικό επιστήμονα – στέλεχος καταστήματος κράτησης με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στα θέματα σωφρονιστικής. Στο Συμβούλιο παρίστανται όταν καλούνται προς τούτο οι διευθυντές των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκπρόσωποι οποιασδήποτε άλλης σχετικής με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συμβουλίου υπηρεσίας, όπως οι υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών μονάδων και προγραμμάτων. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. είναι τριετής. Το Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο πρόεδρος. Χρέη γραμματείας του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. επιτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση του εκδίδεται κατά την παράγραφο 1. Στο Συμβούλιο παρέχουν επίσης τις υπηρεσίες τους δύο επιστήμονες ειδικευμένοι τη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιο και ένας επιστήμονας ειδικευμένος στη στατιστική επιστήμη. Καλούνται κατά περίπτωση μέλη της Επανόδου, του ΣΕΚ, ΣΕΨ, ΣΚΛΕ και ΚΕΣΑΘΕΑ ή άλλων επιστημονικών φορέων.
3. Το Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. είναι το γνωμοδοτικό όργανο για τη χάραξη σωφρονιστικής πολιτικής που αφορά στην εκτέλεση των ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας κατά το άρθρο 1 του παρόντος.
Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. είναι οι εξής:
α) Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε σχέση με νόμους που προωθούνται για ψήφιση.
β) Υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ετήσια έκθεση με τα πεπραγμένα του, καθώς και αναφορά για τις υπάρχουσες τάσεις στη χρήση των επιμέρους ποινών και τον ειδικότερο τρόπο εκτέλεσής τους. Η έκθεση αποφαίνεται σχετικά με την επάρκεια της υλικοτεχνικής και οργανωτικής υποδομής του συστήματος ποινών και του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει, εντοπίζει καίριες δυσλειτουργίες τους και προβαίνει σε εξειδικευμένες και εμπεριστατωμένες προτάσεις νομοθετικού και οργανωτικού – διοικητικού περιεχομένου αντεγκληματικής πολιτικής.
γ) Καθοδηγεί την αρμόδια Στατιστική Αρχή σχετικά με την τήρηση αξιόπιστων και επαρκών στοιχείων.
δ) Αξιολογεί και εγκρίνει ερευνητικές προτάσεις που αφορούν στην επιβολή και την εκτέλεση των ποινών, θέτει προτεραιότητες σε σχέση με τα ενδεδειγμένα πεδία έρευνας και τους όρους διεξαγωγής της, εποπτεύει την πραγμάτωση, συντονίζει και εκπονεί σχετικές μελέτες.
ε) Αναπτύσσει συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα, κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και με Μ.Κ.Ο. με στόχο τόσο τη μεταφορά τεχνογνωσίας όσο και την υποστήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στα πλαίσια της λειτουργίας του συστήματος ποινών.
4. Η αποζημίωση των μελών καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 11:02 | Συλλογος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

  Στην παρ.2,στην τελευταία πρόταση, θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι θα καλείται και εκπρόσωπος του Συλλόγου των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, καθώς οι Ε.Κ.Α. εφαρμόζουν τη σωφρονιστική πολιτική ως μόνοι αρμόδιοι για την εποπτεία και υλοποίηση των εναλλακτικών της ποινής μέτρων.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 11:30 | Αγαπητού Ελένη

  Θεωρούμε οτι το σχήμα του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. πιθανόν να μην είναι αποτελεσματικό,λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων(9 τον αριθμό).Επίσης το γεγονός ότι 3 απο τα 9 μέλη θα κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ενδεχομένως να ωθήσει το Συμβούλιο σε μια πιο θεωρητική κατεύθυνση και όχι στην αποτελεσματική και στην πράξη καθημερινή εφαρμογή αυτής.
  Παρατηρούμε επίσης την έλλειψη κοινωνιολόγων, ενώ έχουμε ενστάσεις για τον ειδικό επιστήμονα της Πληροφορικής.
  Τέλος πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να συμμετέχει στο Συμβούλιο ο Γεν.Δ/ντης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως ο πιο ειδικός σε ζητήματα κράτησης και σωφρονιστικής πολιτικής.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 14:55 | Χρήστος

  Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα πρέπει και πάλι να ληφθεί υπόψη, ότι στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης των καταστημάτων κράτησης, υπηρετούν μέχρι και σήμερα επιστήμονες, όπως αυτοί που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, δηλαδή Κοινωνιολόγοι (οι κατεξοχήν ΠΕ Σωφρονιστικοί υπάλληλου) κλπ, οι οποίοι έως και πριν την θέσπιση των νόμων για την κινητικότητα και τις μετατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, δεν δικαιούνταν μετάταξη, λόγω σχετικής προηγούμενης απαγόρευσης στον ιδρυτικό νόμο και τον κανονισμό της Υπηρεσίας τους, αφού αρχικά είχαν προσληφθεί ως υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  Τηρώντας την συνταγματική αρχή της ισοτιμίας, των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στην ζωή και στην εργασία, καθώς και τους ήδη ισχύοντες πρόσφατους νόμους για την κινητικότητα και τις μετατάξεις των κρατικών υπαλλήλων και τα ισχύοντα Π.Δ. η Ελληνική Ευνομούμενη Πολιτεία οφείλει να δώσει επιτέλους και σε εκείνους το δικαίωμα να μεταταχθούν σε θέσεις ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Σωφρονιστικών, ΠΕ Εγκληματολόγων, ΠΕ Συμβούλων Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων.
  Έτσι, θα μπορέσει να αξιοποιήσει εξειδικευμένους υπαλλήλους με εμπειρία πολυετή, αλλά και τίτλους που συνοδεύονται από αριστεία, καθώς και συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια εγκληματολογίας, κοινωνιολογίας, δημοσιεύσεις κλπ.

  Στην παράγραφο 2ΣΤ μιλάτε για έναν ειδικό στην κοινωνική έρευνα ή στην κοινωνική διοίκηση και στην 2Θ για έναν ειδικό επιστήμονα – στέλεχος καταστήματος κράτησης με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στα θέματα σωφρονιστική, ενώ λέτε επίσης ότι «Στο Συμβούλιο παρέχουν επίσης τις υπηρεσίες τους δύο επιστήμονες ειδικευμένοι τη σωφρονιστική ή την εγκληματολογία ή το ποινικό δίκαιο και ένας επιστήμονας ειδικευμένος στη στατιστική επιστήμη» και παράλληλα δεν δίνετε την δυνατότητα να τοποθετηθούν σε τέτοιες θέσεις (έστω να υπάρχει η δυνατότητα)οι Κοινωνιολόγοι επιστήμονες της Εξωτερικής Φρουράς (κατόπιν αυτοδίκαιης μετατάξεώς τους σε θέσεις ΠΕ Σωφρονιστικών και ΠΕ Κοινωνιολόγων), οι οποίοι διαθέτουν να παρουσιάσουν και επιτόπια επιστημονική κοινωνική και στατιστική έρευνα στα καταστήματα κράτησης και θεωρούνται από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης τόσα χρόνια ως οι πλέον κατάλληλοι για την κατάληψη θέσεων ΠΕ Σωφρονιστικών σε όλους τους παρελθόντες διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού, ενώ ίσως είναι και οι μόνοι Έλληνες επιστήμονες που έχουν επίσημα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (Αριθμ. Φύλλου 199, της 01-10-2009, Π.Δ. 159 και πιο συγκεκριμένα το Άρθρο 1)

  http://career.duth.gr/cms/files/fek_a199_051009_1.pdf

  που τους επιτρέπουν να εργάζονται στα καταστήματα κράτησης σε τέτοιες θέσεις στελεχών και συμβούλων.Είναι πρέπουσα λοιπόν η προσθήκη δίπλα σε κάθε ειδικότητα που προβλέπεται:»οι οποίοι δύναται να προέρχονται και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης, εφόσον κατέχουν τους συναφείς τίτλους σπουδών, λαμβάνοντας αυτοδίκαιη μετάταξη σε θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»
  Επειδή, μάλιστα, στο τμήμα εξωτερικής φρούρησης του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού υπηρετεί τέτοιος επιστήμονας Κοινωνιολόγος, με δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, με εξειδίκευση ως Σύμβουλος και επιτόπια επιστημονική έρευνα που εμπίπτει στους χώρους της κοινωνιολογίας, ψυχολογίας και στατιστικής στις φυλακές και δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων εγκληματολογίας και συμμετοχές ως εισηγητές σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, θεωρώ παράλογο, να μην δίνεται η δυνατότητα και σε αυτόν (όπως και σε άλλους ίσως) να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις του στο Επιστημονικό Συμβούλιο.
  Έτεροι κοινωνιολόγοι μάλιστα υπάρχουν και σε άλλα καταστήματα.
  Εσείς τι λέτε?Θα επιτρέψετε στους πολλούς να συνεχίσουν να ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία θεσπίζονται πολλοί και καλοί νόμοι, οι οποίοι όμως δεν τηρούνται ποτέ ούτε από το ίδιο το κράτος ή θα νομοθετήσετε λαμβάνοντας υπόψη επιτέλους και τους ήδη υπάρχοντες και πρόσφατους μάλιστα νόμους?