Άρθρο 21: Διαδικασία της εισαγωγής

1. Ο κρατούμενος οδηγείται στη γραμματεία του καταστήματος, όπου γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών εγγράφων εισαγωγής και εγγραφή του στο τηρούμενο μηχανογραφημένο σύστημα ή στα μητρώα του καταστήματος ή στον Η/Υ του καταστήματος.
2. Στο μηχανογραφημένο σύστημα ή στα μητρώα του καταστήματος ή στον Η/Υ καταχωρίζονται: α) Τα στοιχεία ταυτότητας του κρατουμένου, ο τόπος τελευταίας διαμονής του, η οικογενειακή του κατάσταση, το θρήσκευμα ή το δόγμα στο οποίο ανήκει, εφόσον επιθυμεί να το δηλώσει, τα πρόσωπα ή η αρχή που πρέπει να ειδοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα δικαιολογητικά έγγραφα της κράτησης, στοιχεία ταυτότητας του θύματος, καθώς και η ημερομηνία και ώρα της εισαγωγής. β) Συνοπτική έκθεση για την εισαγωγή του κρατουμένου στο κατάστημα, η oπoία υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του καταστήματος και τον υπάλληλο που συνοδεύει τον προσαγόμενο. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής, θεωρημένο από το διευθυντή του καταστήματος, αποστέλλεται στην αρχή που παρήγγειλε την κράτηση. γ) Η ημερομηνία έναρξης της κράτησης ή της εκτέλεσης της ποινής, η ημερομηνία της λήξης της, καθώς και κάθε άλλη μεταβολή του καθεστώτος κράτησης του κρατουμένου, ιδίως δε η ημερομηνία της ενδεχόμενης υπό όρον απόλυσής του, δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. Ειδική στήλη υπάρχει και για τις χορηγούμενες άδειες. Επίσης, καταγράφονται οποιεσδήποτε εμφανείς βλάβες και παράπονα για προηγούμενη κακομεταχείριση. Σε αυτή την περίπτωση οδηγείται στον ιατρό του καταστήματος αμελλητί.
3. Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τον κρατούμενο τίθενται στο παραπάνω ατομικό του δελτίο. Σε κατάλληλη θέση επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του.
4. Αν στο κατάστημα λειτουργούν τμήματα, στα οποία κρατούνται άτομα διαφόρων κατηγοριών, η γραμματεία του καταστήματος τηρεί μητρώα και ατομικά δελτία για κάθε κατηγορία.
5. Γνώση των παραπάνω μητρώων και ατομικών δελτίων λαμβάνουν, εκτός από τα αρμόδια όργανα της σωφρονιστικής υπηρεσίας, ο κρατούμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή τρίτο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται άδεια του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού.
6. Ο νεοεισαγόμενος υποβάλλεται σε έρευνα σωματική και των ατομικών ειδών του, η οποία διεξάγεται σε ιδιαίτερο χώρο και κατά τρόπο που δεν θίγει την αξιοπρέπειά του. Η έρευνα διενεργείται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του ίδιου φύλου με τον κρατούμενο. Αν υπάρχει εύλογη αιτία που να δικαιολογεί ενδοσωματική ή ακτινολογική έρευνα, αυτή διενεργείται μόνον από ιατρό, κατά τους κανόνες της ιατρικής, μετά από εντολή του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού.
Χρήματα ή αντικείμενα τα οποία ο ίδιος ο κρατούμενος επιθυμεί να δώσει προς φύλαξη, παραδίδονται με απόδειξη στο διαχειριστή του καταστήματος. Η διεύθυνση του καταστήματος κράτησης δεν ευθύνεται για την απώλεια ή καταστροφή αντικειμένων που ο κρατούμενος επιθυμεί να κρατήσει.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:14 | Ηλίας

  Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να είναι on line και real time διαχείριση κρατουμένων , φυγόδικων , αποδρασάντων και αυτών που παραβίασαν άδειες που έλαβαν από τα Καταστήματα Κράτησης; Να αποτελείται από την κεντρική βάση η οποία θα βρίσκεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους client οι οποίοι θα βρίσκονται : 1. Υπουργείο Δικαιοσύνης, 2. Καταστήματα Κράτησης, 3.Τμήματα εκτελέσεων των Εισαγγελιών Πρωτοδικείων , 4.Τμήματα εκτελέσεων των Εισαγγελιών Εφετείων και 5. Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις;

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:05 | Αγαπητού Ελένη

  Θεωρούμε ότι κατά την εισαγωγή ενός κρατουμένου σε κάποιο Κατάστημα Κράτησης είναι αδύνατο να καταχωρούνται στον Η/Υ τα στοιχεία ταυτότητας του θύματος και το Ποινικό Μητρώο του κρατουμένου. Προτείνουμε : όταν μηχανογραφηθούν τα Ποινικά Μητρώα όλης της Επικράτειας, τα Καταστήματα Κράτησης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και τα συστήματα μηχανογράφησης των Ποινικών Μητρώων και των Καταστημάτων Κράτησης να ενημερώνονται online.
  Στο μηχανογραφικό σύστημα των Καταστημάτων Κράτησης θα πρέπει να εισάγεται φωτογραφία του κρατουμένου.
  Αναφορικά με το εδάφιο β της παρ.2 θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η αναφερόμενη έκθεση δεν προσθέτει κάτι θετικό στο σύστημα, παρά μόνο προβλήματα και αύξηση της γραφειοκρατίας. Απαιτείται πολύ μεγάλος χρόνος παραμονής των αστυνομικών στα Καταστήματα Κράτησης έως ότου γίνει η εισαγωγή του κρατουμένου αλλά και των στοιχείων αυτού στο μηχανογραφημένο σύστημα.
  Στην παρ.6 θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί ότι η ενδοσωματική ή η ακτινολογική έρευνα των κρατουμένων θα μπορεί να διενεργηθεί και κατόπιν εντολής του Δ/ντη Καταστήματος Κράτησης.