Άρθρο 79: Μέριμνα της Πολιτείας πριν και μετά την απόλυση

1. Η Πολιτεία μεριμνά έγκαιρα για την ομαλή επάνοδο και προσαρμογή του κρατουμένου στο κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» επανεξετάζονται τα θεσμικά κωλύματα που εμποδίζουν την ομαλή επανένταξη των κρατουμένων.
2. Το ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 300/2003 ως επίσημος φορέας της Πολιτείας για την άσκηση μετασωφρονιστικής πολιτικής, χαράζει, συντονίζει, ελέγχει και κατευθύνει όλες τις πολιτικές της μετασωφρονιστικής μέριμνας, κυρίως στους τομείς στέγασης, σίτισης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης των αποφυλακιζομένων και αποφυλακισμένων, συμμετέχοντας σε όλες τις αρμόδιες επιτροπές και συνεργαζόμενη με όλους τους λοιπούς ασχολούμενους με τη μετασωφρονιστική μέριμνα φορείς δημόσιου, ιδιωτικού χαρακτήρα, καθώς και με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Μεριμνά επίσης για την ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής μέσα στις φυλακές.
3. Εκπρόσωπος της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» που θα ορίζεται κάθε φορά από την ίδια συμμετέχει όταν καλείται στις συνεδριάσεις του ΕΣΣΠΕΠ, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία μεταξύ του ΕΣΣΠΕΠ και της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».
4. Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» υπάγεται απευθείας στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5. Σε κάθε περιφέρεια και στην οικεία Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ορίζεται ένας υπάλληλος αρμόδιος για την παρακολούθηση και υποβοήθηση του έργου της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» σε περιφερειακό επίπεδο.
6. Συγκροτείται σε κάθε δήμο Τοπικό Συμβούλιο Επανένταξης, το οποίο αντικαθιστά τις Εταιρείες Προστασίας Αποφυλακιζομένων και το οποίο είναι πενταμελές με τριετή θητεία και αποτελείται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο τοπικού φορέα Απεξάρτησης, έναν εκπρόσωπο μιας τοπικής ΜΚΟ συναφούς αντικειμένου και από δύο εκπροσώπους επαγγελματικών ή επιστημονικών ενώσεων της περιοχής. Αποστολή της επιτροπής είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα επανένταξης, η χορήγηση του ειδικού επιδόματος σε φυλακισμένους κατά το άρθρο 38 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79Α) κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 280 παρ. 44 του ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης», η αναζήτηση πόρων μέσω εκδηλώσεων, χορηγών, προγραμμάτων για την οικονομική υποστήριξη των απολυθέντων, η συνεργασία με άλλες Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης ή Επανένταξης. Το Τοπικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κοινοποιεί στην «ΕΠΑΝΟΔΟ».

  • 21 Νοεμβρίου 2012, 14:37 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    Στο άρθρο αυτό απουσιάζει παντελώς ο ρόλος των Υ.Ε.Κ.Α. στη μετασοφρωνιστική μέριμνα. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι είναι νεοσύστατες υπηρεσίες, που δεν είχαν λειτουργήσει όταν σχεδιάστηκε ο προηγούμενος Σωφρονιστικός Κώδικας. Θα μπορούσαν πλέον να αξιοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό, μια που έχουν σχετική αρμοδιότητα βάσει νόμου (Π.Δ. 195/2006).

  • 21 Νοεμβρίου 2012, 12:46 | Σύλλογος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

    Στην παρ. 6, θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι στο Τοπικό Συμβούλιο Επανένταξης θα συμμετέχει και εκπρόσωπος της Υ.Ε.Κ.Α. Οι Ε.Κ.Α. με βάση το Π.Δ. 195/2006, έχουν ως αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την συνδρομή και επίβλεψη ατόμων τα οποία έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρο 1, παρ.α). Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παραληφθεί η συμμετοχή τους σε συμβούλιο, το οποίο θα ασχολείται με απολυμένους οι οποίοι βρίσκονται στην εποπτεία των Υ.Ε.Κ.Α.