Άρθρο 65: Αξιέπαινες πράξεις κρατουμένων και επιβράβευση

1. Οι αξιέπαινες πράξεις των κρατουμένων, όπως επιτυχής φοίτηση, ενέργειες αλληλεγγύης, παροχής πρώτων βοηθειών, βεβαιώνονται αμέσως από τον κοινωνικό λειτουργό ή το διευθυντή του σχολείου ή τον αρχιφύλακα με έγγραφη αναφορά και σχετική εισήγησή τους προς το παραπάνω Συμβούλιο, στο οποίο μπορεί να κληθούν για αυτοπρόσωπη εμφάνιση.
2. Η επιβράβευση περιλαμβάνει ιδίως: α) απονομή βραβείων όπως: βιβλίων, εργαλείων και άλλων χρήσιμων αντικειμένων ή και χρηματικών επάθλων, β) γραπτό έπαινο, γ) άδεια ελεύθερου επισκεπτηρίου στους συγγενείς, δ) άδεια επισκεπτηρίου σε μη συγγενικά πρόσωπα, ε) δυνατότητα χρησιμοποίησης μουσικού οργάνου και στ) συμμετοχή κατά προτεραιότητα σε θέση εργασίας ή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισής.
3. Η επιβράβευση απονέμεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης και λόγω ιδιαίτερα θετικής ενέργειας του κρατουμένου μπορεί εν όλω ή εν μέρει να χαρισθούν ή να μετριασθούν οι πειθαρχικές ποινές του.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 21:42 | Κογεράκης Εμμανουήλ

    Σχολιασμός στην παρ. 4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης και λόγω ιδιαίτερα θετικής ενέργειας του κρατουμένου, μπορεί εν όλω ή εν μέρει να χαρισθούν ή να μετριασθούν οι πειθαρχικές ποινές του κρατούμενου.
    —————-
    Πολύ σωστή η κατεύθυνση αυτή και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα, αν θα έβλεπα κάποια στιγμή, φοιτητές Τ.Ε.Ι κ΄ Α.Ε.Ι να ευεργετούνται από το μέτρο αυτό, σε περίπτωση αριστείας και λήψης υποτροφίας.