Άρθρο 08: Συμβούλιο καταστήματος κράτησης

1. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης εξειδικεύει σε περιφερειακό επίπεδο τη σωφρονιστική πολιτική που χαράσσεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Το Συμβούλιο λειτουργεί σε κάθε κατάστημα κράτησης, είναι τριμελές και απαρτίζεται από: α) τον Διευθυντή του καταστήματος, ως πρόεδρο, β) τον αρχαιότερο προϊστάμενο τμήματος του καταστήματος ως μέλος και γ) το κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, αρμόδιο μέλος του προσωπικού του καταστήματος, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κλάδων κοινωνικής εργασίας, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, εγκληματολόγων, ιατρών, γεωπονίας, σωφρονιστικού και διοικητικού – λογιστικού του οικείου καταστήματος, ως μέλος. Ο διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο προϊστάμενο τμήματος και ο τελευταίος από τον αμέσως επόμενο σε αρχαιότητα προϊστάμενο τμήματος. Το μέλος του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ αναπληρώνεται από άλλο μέλος του ίδιου ή συναφούς κλάδου. Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χρέη εισηγητή εκτελεί το κατά περίπτωση αρμόδιο μέλος του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του τμήματος διοίκησης του καταστήματος και τηρούνται πρακτικά, που μπορεί να είναι κατά περίπτωση συνοπτικά ή αναλυτικά. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν χωρίς ψήφο: α) ο προϊστάμενος του τμήματος φύλαξης του καταστήματος, εφόσον δεν είναι μέλος του Συμβουλίου κατά τα προηγούμενα και β) εκπρόσωποι φορέων που προσφέρουν στο κατάστημα προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής, θεραπείας κ.λπ., εφόσον ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος παρακολουθεί κάποιο ή κάποια από αυτά.
3. Το Συμβούλιο υποβάλλει προτάσεις και παρατηρήσεις στην Γραμματεία Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και την κατάρτιση και τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του καταστήματος κράτησης, εξετάζει αναφορές κρατουμένων σε περιπτώσεις παράνομων ενεργειών σε βάρος τους ή παράνομων εντολών άλλων οργάνων του καταστήματος, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο ένδικο μέσο ή βοήθημα, καθορίζει ειδικά κριτήρια διάκρισης και διαχωρισμού των κρατουμένων βάσει των οποίων οι τελευταίοι τοποθετούνται στους χώρους κράτησης του καταστήματος ή προτείνεται να μεταχθούν σε άλλα καταστήματα κράτησης, αποφασίζει για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής, θεραπείας και εν γένει δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης. Αποφασίζει για την κατανομή των θέσεων εργασίας και ορίζει τη διάρκειά της, επιλέγει τους κρατουμένους οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν σε θέσεις με ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής, να εγγραφούν σε προγράμματα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής, θεραπείας και εν γένει δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου κράτησης, προτείνει στον αρμόδιο δικαστή του καταστήματος κράτησης να παραγγέλλει μεταγωγές κρατουμένων για λόγους υγείας σε θεραπευτικά καταστήματα κράτησης και σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και επιτρέπει την υποδοχή επισκεπτών εκτός αυτών που ρητά ορίζεται στον παρόντος κώδικα ότι ο κρατούμενος δικαιούται να δέχεται. Τέλος, παραπέμπει στα αρμόδια δικαστικά όργανα του καταστήματος κράτησης θέματα εφαρμογής θεσμών και μέτρων που συνεπάγονται μεταβολή του χρόνου παραμονής των κρατουμένων και έκτισης των ποινών εντός του καταστήματος κράτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος.
4. Το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και κάθε άλλη φορά εφόσον συντρέχει λόγος, ύστερα από προφορική πρόσκληση του προέδρου του, ο οποίος ορίζει και τα υπό συζήτηση θέματα. Το Συμβούλιο συνέρχεται και εάν το ζητήσει εγγράφως και αιτιολογημένα τουλάχιστον ένα από τα μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη που το συγκροτούν και οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας επικρατεί η άποψη του Προέδρου.
5. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου καλείται οπωσδήποτε, με προφορική ή γραπτή ειδοποίηση του Διευθυντή του καταστήματος κράτησης και μπορεί να παρίσταται ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός του καταστήματος κράτησης. Ο ενδιαφερόμενος κρατούμενος δικαιούται να παρίσταται εφόσον το ζητήσει και, εάν δεν το ζητήσει, μπορεί να καλείται εφόσον η παρουσία του κρίνεται αναγκαία.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 14:50 | Τερζής Χρήστος

  Το συμβουλιο της φυλακης ειναι το σημαντικότερο οργανο της φυλακής, οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται στο αρθρο αυτό .
  Ο διοικητης της εξωτερικής φρουράς θα πρέπει να συμμετέχει και αυτός για δύο λόγους
  Α) περιστατικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια που κρατούμενος είναι υπό την ευθύνη της φρουράς (νοσοκομεία , δικαστήρια κτλ) θα πρέπει να γίνονται γνωστά σε όλα τα μέλη που απαρτίζουν το συμβούλιο, (διευθυντής, κοιν λειτουργός, εισαγγελέας, αρχιφύλακας κτλ)
  Β) πληροφορίες και συμβάντα που συμβαίνουν εντός της φυλακής πρέπει να τα γνωρίζει και ο διοικητής είτε αφορούν μεμονωμένους κρατούμενους που πιθανόν να καλεστει για να μεταγαγει η φρουρά είτε περιστατικά που έχουν να κάνουν με εθνότητες αλλά και «ομάδες» κρατουμένων

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 09:06 | ΝΤΟΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ,ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ . ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ;ΑΝΑΡΩΤΗΘΗΚΑΤΕ ΤΙ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ;ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΔΕ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟΧΕΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ »ΠΡΟΣΦΙΛΕΣ» ΤΟΥΣ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ…..ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 05:16 | ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Επιβεβλημένη καθίσταται η συμμετοχή του Αρχιφύλακα της Εξωτερικής Φρουράς ως υπεύθυνου ασφάλειας των μεταγωγών στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 01:51 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου πρέπει να συμμετέχει και ο Αρχιφύλακας της Εξωτερικής Φρούρησης (Διοικητής) καθώς ο προηγούμενος Σωφρονιστικός Κώδικας δεν είχε κάνει την πρόβλεψη αυτή, o τμηματάρχης τους είναι ομοιόβαθμος με τον Αρχιφύλακα εσωτερικής φύλαξης, επιβάλλεται να προστεθεί η συμμετοχή του Αρχιφύλακα Εξωτερικής Φρούρησης στο συμβούλιο της φυλακής.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 17:52 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ

  Μέχρι και σήμερα ο Νόμος 2776/99(σωφρονιστικός κώδικας)όριζε ότι το συμβούλιο απαρτίζεται: από τον διευθυντή του Κ.Κ.,τον αρχαιότερο κοινωνικό λειτουργό, τον αρχαιότερο ειδικό επιστήμονα και παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου ο αρχιφύλακας της εσωτερικής φύλαξης.
  Από το 2000 όμως η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης έχει τμήματα σε όλα τα Κ.Κ. και δεν έχει προβλεφθεί, μέχρι και σήμερα, η συμμετοχή του τμηματάρχη της στο συμβούλιο της φυλακής.
  Συνεπώς,για λόγους ασφαλείας,ισονομίας και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων των Κ.Κ.,προτείνουμε την συμμετοχή του αρχιφύλακα της εξωτερικής φρούρησης στο συμβούλιο της φυλακής.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 17:33 | Απόστολος Μακρής

  Θα ήταν χρήσιμο για τον καλλίτερο συντονισμό των υπηρεσιών που λειτουργούν στο κατάστημα κράτησης όταν τα θέματα που απασχολούν το συμβούλιο έχουν σχέση με την ασφάλεια του καταστήματος να συμμετέχει και ο επικεφαλής του τμήματος φρούρησης οπωσδήποτε με δικαίωμα ψήφου, ακόμα και αρνησικυρίας για θέματα της αρμοδιότητάς του. Αυτό θα μπορούσε να γίνει εύκολα εφόσον, γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας της εξωτερικής φρουράς ώστε ο επικεφαλής της να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες για αυτό.

  Απόστολος Μακρής

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:04 | Δημητρης

  Στο συμβούλιο των καταστημάτων κράτησης, θα πρέπει να συμμετέχει και ο εκάστοτε Διοικητής του τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης του κάθε καταστήματος κράτησης, ο οποίος είναι ο μόνος που γνωρίζει τα πειθαρχικά παραπτώματα και την συμπεριφορά των κρατουμένων εκτός της φυλακής, κατά την διάρκεια της μεταγωγής τους ή της νοσηλείας τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα,στοιχεία δηλαδή που πρέπει να λαμβάνονται υπόψην σε μια αίτηση αποφυλάκισης, δίνοντας σφαιρική εικόνα σε όλο το συμβούλιο για τον κρατούμενο που αιτείται να αποφυλακιστεί ή αιτείται μετακίνηση-μεταγωγή.

  Στην παρ. 2γ του άρ.8, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι και η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης,έχει στις τάξεις της υπαλλήλους με τίτλους σπουδών, όπως αυτούς που περιγράφονται στην παρ. 2γ του άρθρου,(Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Γεωπόνους,κτλ) με εμπειρία 12 ετών στο αντικείμενο των φυλακών, των εργαζόμενων στις φυλακές και των εγκλείστων.

  Ο προηγούμενος σωφρονιστικός κώδικας, δεν είχε τέτοιες προβλέψεις,γιατί η υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης έγινε τον Ιούλιο του 2000.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 12:52 | Αγαπητού Ελένη

  Στην παρ.3 παρατηρούμε ότι το Συμβούλιο των Καταστημάτων Κράτησης θα είναι αρμόδιο για τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων διάκρισης και διαχωρισμού των κρατουμένων βάσει των οποίων θα τοποθετούνται στους χώρους κράτησης. Θεωρούμε ότι το ανωτέρω μέτρο θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα, ειδικά λόγω του υπερπληθυσμού και επίσης ότι οι καθ΄ύλην αρμόδιοι θα έπρεπε να είναι ο Δ/ντης και ο Αρχιφύλακας των Καταστημάτων Κράτησης˙ μόνο σε περίπτωση παραπόνων των κρατουμένων για την τοποθέτησή τους θα έπρεπε να είναι αρμόδιο το Συμβούλιο.
  Διακρίνουμε επίσης ότι θα υπάρξει επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου Καταστημάτων Κράτησης και του Συμβουλίου Εργασίας αν το Συμβούλιο Καταστημάτων Κράτησης επιλέγει τους κρατουμένους που θα τοποθετηθούν σε εργασία.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 22:22 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου πρέπει να συμμετέχει και ο Αρχιφύλακας (Διοικητής) της Εξωτερικής Φρουράς ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλες τις μεταγωγές των κρατουμένων αλλα και για την ασφάλεια του Σωφρονιστικού Καταστήματος.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 13:53 | Χρήστος

  Σε αυτό το άρθρο 08 πρέπει να γίνουν δύο προσθήκες.
  Α.Στο συμβούλιο των καταστημάτων κράτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει και ίσως και με ψήφο και ο εκάστοτε Διοικητής του τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης του κάθε καταστήματος κράτησης, ο οποίος είναι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει τα τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα και την εν γένει συμπεριφορά των κρατουμένων, κατά την διάρκεια της οποιασδήποτε μεταγωγής τους ή της νοσηλείας τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να έχει καταλυτική σημασία στην επεξεργασία μιας αίτησης αποφυλάκισης, αφού θα έδινε πληρέστερη εικόνα σε όλο το συμβούλιο για τον άνθρωπο που τυχόν ζητά να αποφυλακιστεί ή ακόμη να ξαναβγεί για νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή ζητά μετακίνηση-μεταγωγή οπουδήποτε.
  Ο παλαιός σωφρονιστικός κώδικας, δεν ελάμβανε υπόψη του την παρουσία της εξωτερικής φρουράς, διότι αυτή δεν υπήρχε έως τον Ιούλιο του 2000, οπότε και άρχισε να υπάρχει αυτή η υπηρεσία.

  Β.Στην παράγραφο 2γ του άρθρου 08 του υπό διαβούλευση σωφρονιστικού κώδικα, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ότι και η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης, διαθέτει αξιόλογους επιστήμονες, όπως αυτούς που περιγράφονται στην 2γ παράγραφο του άρθρου, δηλαδή Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Γεωπόνους, οι οποίοι, μάλιστα κατέχουν και μεταπτυχιακούς τίτλους με διπλωματικές που εμπίπτουν ταυτόχρονα στους χώρους της Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας της Προσωπικότητας και της Εργασίας και της Στατιστικής με αντικείμενό τους τις φυλακές και πολύτιμη εμπειρία από πρώτο χέρι 12 και πλέον ετών στο αντικείμενο των φυλακών, των εργαζόμενων στις φυλακές και των φυλακισμένων.
  Θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρξει πρόβλεψη από τον υπό διαβούλευση σωφρονιστικό κώδικα, καθώς και από το υπό επεξεργασία και προς κατάθεση νομοσχέδιο για τα ναρκωτικά, ώστε αυτοί οι επιστήμονες, που τώρα υπηρετούν ως υπάλληλοι εξωτερικής Φρούρησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(και πλέον χάρη στις αξιέπαινες προσπάθειες της τρικομματικής κυβέρνησης δικαιούνται μετάταξη, βάση των νέων νόμων για την κινητικότητα των κρατικών υπαλλήλων, σε αντίθεση με πολύ παλαιότερες διατάξεις), να λάβουν την πρέπουσα μετάταξη σε θέσεις ΠΕ Σωφρονιστικών, Κοινωνιολόγων, Ψυχολόγων,κλπ, ώστε να μπορούν να προσφέρουν και αυτοί τα μέγιστα δυνατά στην ανάγνωση και ανάλυση των δεδομένων της συμπεριφοράς των κρατουμένων και την επεξεργασία των όποιων αιτήσεών τους, με συμμετοχή τους στο Συμβούλιο των καταστημάτων Κράτησης της χώρας.
  Για να τεκμηριώσουμε, μάλιστα, αυτό το αίτημα μας, θα αναφέρουμε, ότι στο Τμήμα Εξωτερικής Φρούρησης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, υπηρετεί εδώ και 12+ έτη ως υπάλληλος εξωτερικής φρούρησης, αριστούχος Κοινωνιολόγος Παντείου, πρώτος σε σειρά αποφοίτησης, με 2 μεταπτυχιακούς τίτλους με άριστα και με εξειδίκευση Συμβούλου,για τον οποίο προβλέπεται στο ΦΕΚ Τεύχος Α 199/01-10-2009,Προεδρικό Διάταγμα 159/2009, Άρθρο 1 Παρ. ιγ, ιδ, ιε (βάσει του οποίου γίνεται η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας), ότι μπορεί να εργαστεί
  α)στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια
  και ιδιωτικά, ως σύμβουλος, αναλυτής και εμψυχωτής σε
  αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών του και τις
  εξειδικευμένες γνώσεις του.
  β) σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς,
  ως σύμβουλος και εμψυχωτής κοινωνικής επανένταξης
  αποφυλακισμένων, με σχετικό αντικείμενο δράσης.
  γ) σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς,
  ως σύμβουλος και εμψυχωτής κοινωνικής επανένταξης
  για άτομα σε φάση αποτοξίνωσης, με σχετικό αντικεί−
  μενο δράσης.
  Δεν είναι δυνατόν, ο νέος σωφονιστικός κώδικας να προβλέπει υπαλλήλους δύο ταχυτήτων, όταν μάλιστα έχει σκοπό του να αναμορφώσει το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα και κυρίως να κλείνει τα μάτια και να παραγνωρίζει τους ήδη θεσπισμένους νόμους της Ελληνικής Συντεταγμένης Πολιτείας.Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο οφείλει να αξιοποιεί στο έπακρον, όλο το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει.
  Άλλωστε, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης ενός Συμβουλίου, όταν δεν συμμετέχουν σε αυτό, εκείνοι, που η ίδια η Ελληνική Βουλή και η Πολιτεία έχει χρήσει ως τους ειδικούς και ικανούς να ασκούν αυτή την δουλειά, που και επίπονη είναι, αλλά και σημαντική για την ζωή των κρατουμένων, αλλά και των ελέυθερων πολιτών.

 • 15 Νοεμβρίου 2012, 10:26 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου πρέπει να συμμετέχει και ο Αρχιφύλακας της Εξωτερικής Φρούρησης (Διοικητής) καθώς ο προηγούμενος Σωφρονιστικός Κώδικας δεν είχε κάνει την πρόβλεψη αυτή. Τα τμήματα Εξωτερικής Φρούρησης ξεκίνησαν την λειτουργία τους το 2000 σε όλα τα καταστήματα κράτησης και ο τμηματάρχης τους είναι ομοιόβαθμος με τον Αρχιφύλακα εσωτερικής φύλαξης. ΕΝ κατακλείδι προς την σωστή κατεύθυνση και για λόγους ασφαλείας, στο παρόν νομοσχέδιο, επιβάλλεται να προστεθεί η συμμετοχή του Αρχιφύλακα Εξωτερικής Φρούρησης στο συμβούλιο της φυλακής.