Άρθρο 04: Έννομη προστασία των κρατουμένων

1. Στην περίπτωση παράνομης ενέργειας σε βάρος τους ή παράνομης εντολής, οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να αναφέρονται μέσα σε εύλογο χρόνο στο Συμβούλιο του Καταστήματος Κράτησης, εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν τους παρέχεται άλλο ένδικο βοήθημα. Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης με την οποία απορρίπτεται το αίτημά τους ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αναφοράς, αν δεν εκδόθηκε απόφαση, οι κρατούμενοι έχουν δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο Έκτισης των Ποινών. Το Δικαστήριο αυτό, εφόσον δεχθεί κατ’ ουσίαν την προσφυγή, αίρει τα αποτελέσματα που απορρέουν από την παράνομη ενέργεια ή εντολή. Ο κρατούμενος μπορεί να έχει δωρεάν νομική αρωγή από μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου κράτησης τα οποία εγγράφονται σε ειδικό κατάλογο που αποστέλλει κάθε έτος ο Πρόεδρος του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου στον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό.
2. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ασκεί την εποπτεία επί της λειτουργίας του καταστήματος, μεριμνά για την άμεση συμμόρφωση προς την απόφαση του Συμβουλίου του Καταστήματος Κράτησης ή του Δικαστηρίου Έκτισης Ποινών, ανακαλεί την παράνομη ενέργεια, ικανοποιεί το αίτημα του κρατουμένου και ελέγχει τους υπευθύνους.
3. Η διεύθυνση του καταστήματος υποχρεούται να διαβιβάζει το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες κάθε αναφορά ή επιστολή κρατουμένου απευθυνόμενη προς δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό, χωρίς να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της. Για το σκοπό αυτόν τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο πρωτοκόλλου.
4. Η κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος και ο δικαστικός λειτουργός ενημερώνουν τον κρατούμενο σχετικά με την αρμόδια για την επώνυμη αναφορά του εθνική αρχή ή διεθνή οργανισμό, τον τρόπο και τον χρόνο αναφοράς.
5. Όλες τις κατά τον παρόντα κώδικα αιτήσεις, αναφορές και προσφυγές προς τα όργανα του καταστήματος ή το δικαστικό λειτουργό ή το δικαστήριο έκτισης των ποινών δικαιούνται στις περιπτώσεις των ανήλικων κρατουμένων να υποβάλλουν και οι κατά το νόμο ασκούντες τη γονική μέριμνα.