Άρθρο 71: Μεταγωγή για λόγους προσωπικούς και άλλους

Η υποβολή αιτήματος μεταγωγής στην περίπτωση α΄ του προηγούμενου άρθρου αποτελεί δικαίωμα του κρατουμένου. Στην περίπτωση αυτή η μεταγωγή παραγγέλλεται από την Κ.Ε.Μ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, ύστερα από αίτηση του κρατουμένου και γνώμη του Συμβουλίου καταστήματος κράτησης ή και αυτεπαγγέλτως στην περίπτωση του άρθρoυ 22 παράγραφος 5 του παρόντος. Αν υποβληθεί αίτημα από τον κρατούμενο η ΚΕΜ αποφαίνεται αιτιολογημένα εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή του αιτήματος στο κατάστημα κράτησης.