Άρθρο 44: Προϋποθέσεις και διαδικασία

1. Κρατούμενοι που παρέχουν εργασία οποιασδήποτε μορφής ή απασχολούνται σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή αποφοιτούν από ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών τυγχάνουν ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής μετά από πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων και απόφαση του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού. Για τους μεταξύ αυτών υποδίκους, οι ημέρες που έχουν υπολογισθεί ευεργετικά θα λαμβάνονται υπόψη, μόνο στην περίπτωση καταδίκης τους, από την ημερομηνία έκδοσης της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.
2. Ο ευεργετικός υπολογισμός για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης και απεξάρτησης γίνεται με βάση τις ημέρες συμμετοχής τους σε αυτά. Για τα προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης προϋπόθεση για να ισχύσει ο ευεργετικός υπολογισμός της ποινής αποτελεί η ολοκλήρωση του προγράμματος όπως αυτή βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Για τα προγράμματα απεξάρτησης (η ολοκλήρωση των οποίων μπορεί να έπεται της αποφυλάκισης) αρκεί η βεβαίωση παρακολούθησης του υπευθύνου του τμήματος απεξάρτησης που αφορά στο σύνολο των ημερών συμμετοχής του σε πρόγραμμα.
3. Οι γυναίκες που κρατούνται ενώ κυοφορούν και εργάζονται κανονικά κατά τους πρώτους μήνες της κύησης και εν συνεχεία αναγκάζονται να διακόψουν την εργασία τους, μπορούν να επωφεληθούν από την άδεια μητρότητας έναν μήνα πριν τον τοκετό και δύο μήνες μετά, κατά την οποία θα εξακολουθεί να ισχύει ο ευεργετικός υπολογισμός των ημερών της ποινής που προσφέρει εργασία.
4. Για τις ειδικές κατηγορίες ασθενών κρατουμένων ισχύει το άρθρο 4 Ν.3904/2010.
5. Το μέτρο του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές, καθορίζεται ως ακολούθως:
(1) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως δύο (2) ημέρες εκτιομένης ποινής στις περιπτώσεις:
α) Πάσης φύσεως εργασίας, η οποία εκτελείται σε Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων. Για εργασία σε αγροτική ή κτηνοτροφική μονάδα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 342/7.12.2000 (ΦΕΚ Α296).
β) Τεχνικής εργασίας πάσης φύσεως, η οποία πραγματοποιείται σε εργαστήριο ή συνεργείο Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης ή Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων.
γ) Εργασίας, η οποία εκτελείται σε υφαντουργείο ή ραφείο ή τυπογραφείο ή βιβλιοδετείο ή φακελοποιείο ή αρτοποιείο ή στρωματοποιείο οποιουδήποτε καταστήματος κράτησης ή Αγροτικού Σωφρονιστικού Καταστήματος Ανηλίκων ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
δ) Εργασίας μάγειρα, βοηθού μάγειρα, ζαχαροπλάστη ή βοηθού ζαχαροπλάστη, η οποία εκτελείται για Παρασκευή συσσιτίου κρατουμένων ή παραγωγή γλυκισμάτων σε οποιοδήποτε κατάστημα κράτησης ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
ε) Εργασίας οικοδόμου, σιδηρουργού, ξυλουργού, βοηθού υδραυλικού, βοηθού ηλεκτρολόγου, ελαιοχρωματιστού, συντηρητού κτιρίου, νοσοκόμου ή βοηθού νοσοκόμου η οποία πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κατάστημα κράτησης ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
στ) Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας ή επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία πραγματοποιούνται σε Αγροτικό κατάστημα κράτησης ή Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων, με ή χωρίς παραγωγική διαδικασία, καθώς και συμμετοχής σε αντίστοιχα προγράμματα με παραγωγική διαδικασία, τα οποία πραγματοποιούνται σε κατάστημα κράτησης εκτός από τα Αγροτικά καταστήματα κράτησης τα Αγροτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων και τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων.
ζ) Συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας ή επαγγελματικής κατάρτισης σε παραγωγικά εργαστήρια του Κλειστού Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού.
η) Φοίτησης των κατά την έννοια του άρθρου 12 Ν.2776/1999 νεαρών κρατουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, μη εξαιρουμένων των αργιών και των διακοπών, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
θ) Όσοι πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος , νεφρού ή μυελού ή πάσχουν από λοίμωξη HIV, ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση και από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της. Το ίδιο ισχύει και α) για κάθε πάθηση που το διαπιστωμένο από υγειονομική επιτροπή ποσοστό αναπηρίας είναι 80% και άνω, β) για τις κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους. Στις περιπτώσεις αυτές τον ευεργετικό υπολογισμό επικυρώνει ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός μετά από αίτηση του κρατουμένου και πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων.
(2) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως μία και τρία τέταρτα (1 και ¾) ημέρες εκτισμένης ποινής στις περιπτώσεις:
α) εργασίας πάσης φύσεως, πλην των αναφερομένων στο εδαφ. (1) αυτής της παραγράφου, η οποία πραγματοποιείται σε εργαστήριο ή συνεργείο φυλακής ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
β) Εργασίας καθαριστού, κουρέα, βοηθού αποθηκάριου, πλύντου, καθώς και κάθε φύσεως τεχνικής εργασίας πλην των αναφερομένων στο εδάφ. (1) αυτής της παραγράφου, η οποία εκτελείται σε οποιοδήποτε κατάστημα κράτησης ή Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.
γ) Εργασίας αγγελιοφόρου, τραπεζοκόμου, καθώς και εργασίας σε καφενείο ή πρατήριο οποιοσδήποτε κατάστημα κράτησης ή Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων.
δ) Συμμετοχής σε επιμορφωτικά η εκπαιδευτικά προγράμματα τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας ή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς παραγωγική διαδικασία, πλην των αναφερομένων στο εδάφ. (1.) αυτής της παραγράφου, που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε κατάστημα κράτησης.
ε) Φοίτησης ενηλίκων κρατουμένων σε Σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
(3) Κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως μία και μισή (1 και ½) ημέρα εκτιομένης ποινής στην περίπτωση βοηθητικής εργασίας πάσης φύσεως, πλην των αναφερομένων στα εδάφ. (1) και (2)αυτής της παραγράφου 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Σ.Π.Ε.Π. καθορίζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής για καταδίκους και υποδίκους.
7. Στις περιπτώσεις στ’, ζ, η’ της παραγράφου 5 (1), η προσμέτρηση του ευεργετικού υπολογισμού γίνεται ανά μήνα ή τρίμηνο λειτουργίας του Σχολείου, έτσι ώστε να αποφυλακίζονται ή να τυγχάνουν άλλων μέτρων όσοι τεκμηριώνουν το δικαίωμα.
8. Ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του: α) να μην επιτρέψει τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής λόγω εργασίας των τριών τελευταίων μηνών εν όλω ή εν μέρει, αν ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρo 67 του παρόντος κώδικα ή β) να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει προηγούμενες αποφάσεις του για ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής, οι οποίες εκδόθηκαν μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες, αν ο κρατούμενος τιμωρήθηκε πειθαρχικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 4 Ν.3904/2010. Κατά των αποφάσεων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο δικαστήριο έκτισης ποινών μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 14:06 | Αγαπητού Ελένη

    Θα θέλαμε να προτείνουμε να προστεθεί στο εδάφιο δ παρ.5 και η εργασία στο καφενείο των κρατουμένων.