Άρθρο 66: Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Παραπτώματα που μπορεί να επισύρουν πειθαρχική ποινή κατά του δράστη τους είναι μόνο τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διακρίνονται ανάλογα με τη βαρύτητά τους σε τρεις κατηγορίες. Η συμμετοχή στα παραπτώματα αυτά, καθώς και απόπειρα αυτών αντιμετωπίζονται ανάλογα.
2. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Α’ είναι τα ακόλουθα:
α) Απείθεια στις νόμιμες εντολές του προσωπικού του καταστήματος, όπως άρνηση παροχής οφειλόμενης υπηρεσίας ή παρεμπόδιση τρίτου να παράσχει οφειλόμενη υπηρεσία.
β) Βίαιη απόδραση περισσότερων κρατουμένων με ενωμένες δυνάμεις.
γ) Άσκηση ή απειλή άσκησης βίας κατά μελών του προσωπικού του καταστήματος.
δ) Άσκηση σωματικής βίας κατά συγκρατουμένου.
ε) Προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
στ) Εν γνώσει κατασκευή ή κατοχή αιχμηρών ή εν γένει επικίνδυνων αντικειμένων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως όπλα.
ζ) Εισαγωγή, παρασκευή, ανάμειξη, καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση ή χρήση ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ουσιών και οποιαδήποτε άλλη διάπραξη των βασικών εγκλημάτων του νόμου περί ναρκωτικών.
η) Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων του καταστήματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή ειδικής χρήσης.
θ) Δωροδοκία μέλους του προσωπικού του καταστήματος.
ι) Η χρήση ή η κατοχή κινητού τηλεφώνου
3. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Β’ είναι τα ακόλουθα:
α) Αφαίρεση ειδών αξίας ή ανάγκης από συγκρατούμενο ή παράνομη χρήση πραγμάτων που ανήκουν στο κατάστημα ή σε τρίτο.
β) Κατοχή, χωρίς άδεια, χρημάτων ή άλλων απαγορευμένων από τον κανονισμό ειδών.
γ) Απειλή ή άσκηση ψυχολογικής βίας κατά συγκρατουμένου.
δ) Πώληση ειδών αποκλειστικής χρήσης, όπως φάρμακα.
ε) Οργάνωση παράνομων και απαγορευμένων παιχνιδιών.
στ) Απόδραση κρατουμένου.
ζ) Ψευδής απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμός ή κατάποση ξένων αντικειμένων για αποφυγή εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή για επίτευξη ευεργετήματος.
η) Ύβρεις ή συκοφαντίες κατά του προσωπικού ή συγκρατουμένου.
θ) Παραβίαση του απορρήτου των άρθρων 28 και 29 παρ. 5 του παρόντος.
4. Πειθαρχικά παραπτώματα της κατηγορίας Γ’ είναι τα ακόλουθα:
α) Παράβαση της νομοθεσίας για τα παράνομα ή απαγορευμένα παιχνίδια εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3 στοιχείο ε’ του παρόντος άρθρου.
β) Εν γνώσει κατασκευή, κατοχή ή χρήση απαγορευμένων ειδών, εκτός από τα αναγραφόμενα στην κατηγορία Α’.
γ) Συστηματική παράλειψη τήρησης των κανόνων υγιεινής του κρατουμένου ή του ατομικού κελιού ή θαλάμου, καθώς και ρύπανση εγκαταστάσεων ή κοινοχρήστων χώρων.
δ) Παρότρυνση άλλου κρατουμένου για διάπραξη των παραπτωμάτων όλων των κατηγοριών.
ε) Η άσκοπη χρήση και η σκόπιμη παράλειψη χρήσης του συστήματος άμεσης ειδοποίησης.
5. Μετά πάροδο έξι μηνών από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος επέρχεται παραγραφή. H προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας και μέχρι έξι μήνες κατά ανώτατο όριο.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 00:47 | Αλεξανδρος

  σε όλλα τα πειθαρχικά το 6μηνο θα ειναι καταληκτικό? σε ανω των 2 θα συγχωνευονται? έναρξη των συγχ/κών πειθαρχικων από πότε?λήξη?

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 14:04 | Αγαπητού Ελένη

  παρ 5: διαπιστώνουμε ασυνέπεια ως προς το χρόνο λήξης των πειθαρχικών ποινών με το άρθρο 67 παρ 4

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 09:11 | Κογεράκης Εμμανουήλ

  Πιστεύω ότι το πειθαρχικό παράπτωμα: «Πώληση ειδών αποκλειστικής χρήσης, όπως φάρμακα» που βρίσκεται στην κατηγορία Β΄, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κατηγορίας Α΄ και να προστεθεί στην θέση ζ) Εισαγωγή, παρασκευή, ανάμειξη, καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση ή χρήση
  ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ουσιών και οποιαδήποτε άλλη διάπραξη των βασικών εγκλημάτων του νόμου περί ναρκωτικών.

  Είναι γεγονός ότι φάρμακα που χορηγεί η υπηρεσία, έπειτα από γνωμάτευση του ψυχίατρου της φυλακής, αρκετοί κρατούμενοι εντέχνως τα αποκρύπτουν στην στοματική κοιλότητα και είτε α) άμεσα τα πωλούν σε συγκρατούμενους τους, είτε β) τα συγκεντρώνουν μαζί με άλλα άτομα και σταδιακά πάλι τα πωλούν.

  Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την κατάσταση αυτή, είναι πάρα πολλοί και μεγάλοι. Τόσο από τις αρρώστιες που μεταβιβάζονται από κρατούμενο σε κρατούμενο, όσο και από τα εκρηκτικά coctail φαρμάκων που προκύπτουν από την κατάσταση αυτή.

 • 19 Νοεμβρίου 2012, 09:16 | Κογεράκης Εμμανουήλ

  Πιστεύω ότι το πειθαρχικό παράπτωμα: «Πώληση ειδών αποκλειστικής χρήσης, όπως φάρμακα» που βρίσκεται στην κατηγορία Β΄, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κατηγορίας Α΄ και να προστεθεί στην θέση ζ) Εισαγωγή, παρασκευή, ανάμειξη, καλλιέργεια, κατοχή, διάθεση ή χρήση ναρκωτικών ή οινοπνευματωδών ουσιών και οποιαδήποτε άλλη διάπραξη των βασικών εγκλημάτων του νόμου περί ναρκωτικών.

  Είναι γεγονός ότι φάρμακα που χορηγεί η υπηρεσία, έπειτα από γνωμάτευση του ψυχίατρου της φυλακής, αρκετοί κρατούμενοι εντέχνως τα αποκρύπτουν στην στοματική κοιλότητα και είτε α) άμεσα τα πωλούν σε συγκρατούμενους τους, είτε β) τα συγκεντρώνουν μαζί με άλλα άτομα και σταδιακά πάλι τα πωλούν.

  Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την κατάσταση αυτή, είναι πάρα πολλοί και μεγάλοι. Τόσο από τις αρρώστιες που μεταβιβάζονται από κρατούμενο σε κρατούμενο, όσο και από τα εκρηκτικά coctail φαρμάκων που προκύπτουν από την κατάσταση αυτή.

  και επιστρέφοντας στο κελί, είτε σταδιακά τα συγκεντρώνουν και ύσ