Άρθρο 80: Μέριμνα της Πολιτείας για τους απολυομένους

1. Με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημιουργούνται ξενώνες για τους απολυόμενους, υπαγόμενοι στην «ΕΠΑΝΟΔΟ». Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» μπορεί να συμπράττει για τη δημιουργία ξενώνων με τους ΟΤΑ και κάθε φορέα δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα αλλά και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στους ξενώνες αυτούς μπορεί οι απολυόμενοι να διαμένουν και να διατρέφονται για διάστημα έως δύο μηνών από την απόλυσή τους, εφόσον στερούνται στέγης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και τα σχετικά με τη λειτουργία των ξενώνων, το προσωπικό και κάθε άλλη λεπτομέρεια.
2. Με τη συνδρομή του Ο.Α.Ε.Δ., των Ο.Τ.Α., της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ» και άλλων κοινωνικών φορέων ή εθελοντών παρέχεται στους φιλοξενούμενους στον ξενώνα κάθε δυνατή ενημέρωση που αφορά στην εξεύρεση εργασίας και στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και προσανατολισμού
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται τα σχετικά με την ίδρυση επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ή προσομοιωμένων επιχειρήσεων ή μονάδων υπό την εποπτεία της Πολιτείας, στις οποίες προσλαμβάνονται απολυθέντες κρατούμενοι κατά προτεραιότητα.

  • 21 Νοεμβρίου 2012, 12:20 | Σύλλογος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

    Στην παρ. 2, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η σχετική ενημέρωση θα απευθύνεται και σε όσους έχουν απολυθεί με όρο την επίβλεψη από Ε.Κ.Α.

    Γενικότερα στα άρθρα του κώδικα που αφορούν στην απόλυση κρατουμένων θα πρέπει να γίνεται αναφορά και στους απολυμένους με όρο την επίβλεψη Ε.Κ.Α.