Άρθρο 22: Ενημέρωση και τοποθέτηση του κρατουμένου

1. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την εισαγωγή του ο κρατούμενος οδηγείται στο διευθυντή, στον ιατρό, στην κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος, στον αρχιφύλακα για την αρχική του επιλογή του χώρου κράτησης και στον διευθυντή του σχολείου για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Αν ο κρατούμενος δεν διαθέτει ατομικό βιβλιάριο ή δελτίο υγείας οδηγείται στον ιατρό εντός 24 ωρών το αργότερο.
2. Ο διευθυντής ενημερώνει τον κρατούμενο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και για τον εσωτερικό κανονισμό του καταστήματος κράτησης και παραδίδει στον κρατούμενο σχετικό ενημερωτικό έντυπο, που εκδίδεται με ευθύνη και φροντίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αλλοδαποί κρατούμενοι ενημερώνονται για τα παραπάνω σε γλώσσα που κατανοούν. Δεν αποκλείεται και η συνδρομή της οικείας προξενικής Αρχής ή και η παροχή στοιχείων σχετικά με την κράτησή τους, εφόσον συναινούν και οι ίδιοι. Επίσης, οι κρατούμενοι δηλώνουν πρόσωπα εμπιστοσύνης τους για να ειδοποιηθούν σε έκτακτες περιπτώσεις.
3. Ο ιατρός εξετάζει τον κρατούμενο, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει το ιατρικό του ιστορικό, και, αν διαπιστώσει ασθένεια, τον υποβάλλει στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή ή ζητεί την εξέτασή του από ειδικό ιατρό. Ιδιαίτερη μέριμνα καταβάλλεται για τη διάγνωση του AIDS, της ηπατίτιδας, της φυματίωσης, της εξάρτησης από ουσίες, του κινδύνου αυτοκτονίας ή αυτοκαταστροφής. Όπου επιβάλλεται, ο ιατρός μεριμνά για την παραπομπή του κρατούμενου σε κατάλληλο θεραπευτικό κατάστημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του παρόντος.
4. Ο κοινωνικός λειτουργός, σε ιδιαίτερη συνέντευξη με τον κρατούμενο, συζητά μαζί του για τα ατομικά, οικογενειακά, επαγγελματικά ή άλλα προβλήματα που δημιουργούνται από τον περιορισμό του στο κατάστημα κράτησης, τον ενημερώνει για την παρεχόμενη από την κοινωνική υπηρεσία συμπαράσταση και του παρέχει την απαραίτητη συνδρομή. Μετά τη συνέντευξη και σε εύλογο χρόνο ο κοινωνικός λειτουργός συντάσσει σύντομη έκθεση με την περιγραφή των παραπάνω προβλημάτων, όπως προέκυψαν από τη συζήτηση, και θέτει την έκθεση αυτή σε ατομική μερίδα κοινωνικής έρευνας. Στην ίδια μερίδα θέτει και αντίγραφα εγγράφων από τη δικογραφία τα οποία κρίνει απαραίτητα. Οι ατομικές μερίδες κοινωνικής έρευνας των κρατουμένων διατηρούνται στο αρχείο της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος. Η έκθεση που συντάσσεται κατά τα προηγούμενα δεν προσκομίζεται στο δικαστήριο χωρίς τη συναίνεση του κρατουμένου. Σε αντίθετη περίπτωση η έκθεση αυτή δεν αποτελεί αποδεικτικό μέσο. Η παραπάνω απαγόρευση δεν αίρει τις κατά το άρθρο 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υποχρεώσεις. Ο κοινωνικός λειτουργός μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εξετάζεται ως μάρτυρας στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών και να καταθέτει για τη συμπεριφορά του κρατουμένου κατά τη διάρκεια της κράτησής του.
5. Μετά το πέρας της διαδικασίας που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο καταστήματος κράτησης εντός 24 ακόμη ωρών αποφασίζει την οριστική τοποθέτηση του κρατουμένου σε συγκεκριμένο τμήμα και χώρο του καταστήματος ή προτείνει στην Κ.Ε.Μ. τη μεταγωγή του σε άλλο καταλληλότερο κατάστημα κράτησης. Προς τούτο εκτιμάται ιδιαιτέρως η πραγματική ή νομική κατάσταση του κρατουμένου κατά τις διακρίσεις των προηγούμενων άρθρων του παρόντος κώδικα.

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:30 | Ηλίας

    το ενημερωτικό έντυπo μήπως θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο και σε γλώσσα που καταλαβαίνει ο κρατούμενος;

  • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:34 | Αγαπητού Ελένη

    Στην παρ.2 για λόγους οικονομίας προτείνουμε το ενημερωτικό έντυπο προς τους κρατουμένους να μη δίνεται στον κάθε κρατούμενο χωριστά αλλά να είναι αναρτημένο σε αρκετά σημεία όπου έχουν πρόσβαση οι κρατούμενοι
    Στην παρ.4 θεωρούμε απαραίτητο ο Κοινωνικός Λειτουργός να υποβάλει στη Δ/νση του Καταστήματος την έκθεση για τον κάθε κρατούμενο.