Άρθρο 81: Διοικητική εποπτεία

Η διοικητική εποπτεία της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κώδικα ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι διευθυντές των καταστημάτων κράτησης υποβάλλουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος κατά τον προηγούμενο χρόνο, ενσωματώνοντας τις εκθέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων και καταθέτουν σχετικές προτάσεις βελτίωσης.