Άρθρο 88: Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Ο Ν. 2776/1999
β) Τα άρθρα 1-5 του Ν. 3090/2002
γ) Το Π.Δ. 107/2001,

Όπως και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
Οι διατάξεις του Ν. 1851/1989 που αφορούν στο προσωπικό των καταστημάτων κράτησης διατηρούνται όπως ισχύουν.

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσιεύεται ο νέος πρότυπος εσωτερικός κανονισμός καταστημάτων κράτησης.
Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

  • 16 Νοεμβρίου 2012, 01:54 | Χ.Σ

    Στο άρθρο 87 παρ.1 Ν.2776/1999 ορίζεται ότι «όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών,τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί μέχρι τη νομοθετική θέσπιση του οργάνου αυτού, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής». Με το νέο νόμο θεσπίζεται το Δικαστήριο Έκτισης Ποινών το οποίο θα συνεδριάζει δημόσια ή παραμένει ως αρμόδιο όργανο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών (οπότε κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης και στο άρθρο 88 του νέου νόμου);