Άρθρο 86: Εθελοντική εργασία και Κοινωνικός Έλεγχος

1. Η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» και η σωφρονιστική διοίκηση συνεργάζονται με φυσικά πρόσωπα και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την καλύτερη προετοιμασία της επιστροφής των κρατουμένων στην κοινωνία.
2. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την έγκριση χορήγησης άδειας συνεργασίας με την ιδιότητα του εθελοντή από τα καταστήματα κράτησης καθώς και η διαδικασία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά από γνώμη του ΕΣΣΠΕΠ και της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ». Με παρόμοια απόφαση χορηγούνται άδειες συνεργασίας και σε πρώην κρατουμένους, οι οποίοι έχουν κοινωνικά επανενταχθεί, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο χρόνια από την αποφυλάκισή τους.
3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια των εθελοντών αναλαμβάνουν να οργανώσουν και να λειτουργήσουν οι οικείες πανεπιστημιακές σχολές σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
4. Τα καταστήματα κράτησης επιτρέπεται να επισκέπτονται μετά από προηγούμενη ενημέρωση του διευθυντή του καταστήματος κράτησης, το θεσμικό όργανο της Βουλής για το σωφρονιστικό κατάστημα, εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Σώμα Επισκεπτών, μέλη της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, καθώς και εκπρόσωποι των δικηγορικών συλλόγων. Οι φορείς αυτοί δικαιούνται να κινούνται σε όλους τους χώρους των καταστημάτων κράτησης, να συνομιλούν με τους κρατούμενους και να ενημερώνονται από τα όργανα που προβλέπονται από τον παρόντα κώδικα.
5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ύστερα από γνώμη του ΕΣΣΠΕΠ καθορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Σώματος των Επισκεπτών των καταστημάτων κράτησης.

  • 21 Νοεμβρίου 2012, 12:14 | Σύλλογος Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

    Στην παρ. 4, είναι χρήσιμο να δοθεί στην Υ.Ε.Κ.Α. η δυνατότητα εισόδου στα καταστήματα κράτησης, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης των κρατουμένων, οι οποίοι επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν σε εναλλακτικά μέτρα της ποινής καθώς και διευκρίνισης θεμάτων που προβλέπονται από τον παρόντα κώδικα.