Άρθρο 59: Ανάκληση άδειας για ημιελεύθερη διαβίωση

1. Η άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση για λόγους απασχόλησης μπορεί να ανακληθεί, μετά από εισήγηση των οργάνων του καταστήματος κράτησης που ορίζονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αν ο κατάδικος: α) παραβεί τους όρους ή τις υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί ή έχει αναλάβει, β) τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα των κατηγοριών Α’ και Β’ του άρθρoυ 66 του παρόντος, γ) διωχθεί για αξιόποινη πράξη τουλάχιστον σε βαθμό πλημμελήματος, δ) δημιουργεί συστηματικά προβλήματα στο χώρο εκπαίδευσης ή απασχόλησης ή άλλης δραστηριότητάς του.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ημιελεύθερης διαβίωσης, ο κατάδικος δικαιούται να προσφύγει στο Δικαστήριο Έκτισης Ποινών του καταστήματος κράτησης μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για ανάκληση της άδειας. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα.
3. Μετά την ανάκληση της άδειας ημιελεύθερης διαβίωσης ο κατάδικος ο οποίος είχε μεταχθεί για να εκτίσει την ποινή του σε καθεστώς ημιελευθερίας επιστρέφει στο κατάστημα από το οποίο προήλθε με απόφαση της Κ.Ε.Μ.