Άρθρο 30: Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά καταστήματα κράτησης ή νοσηλευτικά ιδρύματα

1. Κρατούμενοι οι οποίοι ασθενούν κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, καθώς και εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν έντονα προβλήματα ψυχικής υγείας εισάγονται στο αναρρωτήριο του καταστήματος ή περιορίζονται σε ειδικό τμήμα. Εφόσον το επιβάλλει η κατάστασή τους, εισάγονται σε ειδικό κατά περίπτωση θεραπευτικό κατάστημα κράτησης, όπου υποβάλλονται σε αναγκαία μέτρα νοσηλείας ή θεραπευτικά προγράμματα. Η παραμονή του κρατουμένου στο αναρρωτήριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.
2. Κρατούμενοι ασθενείς, των οποίων η νοσηλεία δεν είναι δυνατή στα αναρρωτήρια των αντίστοιχων κατα¬στημάτων κράτησης ή στα ειδικά θεραπευτικά καταστή¬ματα κράτησης, παραπέμπονται, κατά περίπτωση, στο πλησιέστερο και πλέον κατάλληλο δημόσιο νοσοκομείο που υποδεικνύει ο θεράπων ιατρός. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι αντικειμενικά δυνατό, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του νοσοκομείου και μετά από βεβαίωση του Διευθυντή της οικείας κλινικής, η νοσηλεία πραγματοποιείται στο πλησιέστερο προς την έδρα του καταστήματος και πλέον κατάλληλο νοσοκομείο.
3. Για τις κατά τα προηγούμενα μετακινήσεις εντός του ίδιου καταστήματος αρκεί γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος. Στις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 68 του παρόντος.
4. Κρατούμενοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους διαπιστώνεται ότι έχουν εξάρτηση από τοξικές ουσίες, υπόκεινται στο καθεστώς που ειδικές διατάξεις ορίζουν, τηρουμένων των βασικών εγγυήσεων θεραπευτικής μεταχείρισης του παρόντος κώδικα. Οι κρατούμενοι αυτοί διευκολύνονται να συμμετέχουν σε προγράμματα ψυχικής απεξάρτησης ή συμβουλευτικής υποστήριξης. Το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ελέγχει τους όρους ασφαλείας, χωρίς να παρίσταται στη θεραπευτική διαδικασία και τηρώντας τους γενικούς όρους εμπιστευτικότητας της θεραπευτικής σχέσης.
5. Κρατούμενοι, για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι πάσχουν από λοιμώδες νόσημα, περιορίζονται σε ειδικό τμήμα του καταστήματος, με απόφαση του διευθυντή και τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού του καταστήματος, για όσο χρονικό διάστημα ενδείκνυται ιατρικώς, μέχρι την οριστική διάγνωση.

 • 21 Νοεμβρίου 2012, 14:27 | Χρήστος

  Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για αλλαγή στις υπάρχουσες υπηρεσιακές ταυτότητες των Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων Κράτησης και αυτές να ακολουθήσουν το πρότυπο των υπαρχουσών υπηρεσιακών ταυτοτήτων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες φέρουν τα στοιχεία του προσωπικού γραμμένα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, ώστε αυτές να ανγνωρίζονται κατά την επίδειξή τους και από αλλοδαπούς, οι οποίοι φέρουν αντιρρήσεις περί της ιδιότητας των φρουρών (που είναι νομίμως και κατόπιν αδείας ενδεδυμένοι με πολιτική περιβολή για λόγους ασφαλείας), όταν προσέρχονται ως επισκέπτες στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται συγγενείς τους κρατούμενοι.
  Εκτός αυτού θα πρέπει να εναρμονίσουμε επιτέλους και τις υπηρεσιακές ταυτότητες με τις πολιτικές ταυτότητες, οι οποίες εδώ και καιρό φέρουν και λατινικούς χαρακτήρες.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:22 | Αγαπητού Ελένη

  Για να κρατηθεί κρατούμενος στο αναρρωτήριο του Καταστήματος Κράτησης θα πρέπει πρώτα αυτό να υπάρχει.
  Σε περίπτωση απουσίας ιατρού ,π.χ. απόγευμα, βράδυ, αργία, προτείνουμε τη μεταγωγή να την παραγγέλλει και ο Δ/ντης,ο Αρχιφύλακας και σε απουσία αυτών ο Υπαρχιφύλακας του Καταστήματος Κράτησης.
  Για να περιοριστεί κρατούμενος σε Ειδικό τμήμα του Καταστήματος Κράτησης, σε περίπτωση υποψίας λοιμώδους ασθένειας, θα πρέπει να υπάρχει τέτοιο τμήμα.