Άρθρο 82: Εποπτεία της έκτισης των ποινών μέσα στο κατάστημα κράτησης

1. Όπου στον παρόντα κώδικα προβλέπονται συλλογικά όργανα υπό την προεδρία του αρμόδιου δικαστικού λειτουργού, ορίζονται με πράξη του προέδρου τα μέλη του σωφρονιστικού προσωπικού που μετέχουν στη σύνθεσή τους, με έναν αναπληρωτή της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Στον εσωτερικό κανονισμό καθορίζονται οι όροι αναπλήρωσης και συμπλήρωσης.
2. Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντος κώδικα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται τα σχετικά με την εποπτεία της εκτέλεσης της ποινής κατά το χρόνο παραμονής του κρατουμένου σε θεραπευτικό κατάστημα ή νοσηλευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος.