Άρθρο 38: Καθορισμός εργασίας και απασχόλησης

1. Η εργασία ή απασχόληση του κρατουμένου δεν έχει τιμωρητικό ή καταπιεστικό χαρακτήρα. Η διοίκηση υποχρεούται να οργανώσει προγράμματα και να παρέχει θέσεις εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του παρόντος, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις γυναίκες.
2. Απαγορεύεται, έπειτα από γνωμάτευση του ιατρού του καταστήματος, η ανάληψη από τον κρατούμενο εργασίας ή απασχόλησης που μπορεί βάσιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία του.
3. Όσοι κρατούμενοι επιθυμούν, εντάσσονται σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας ή εξειδίκευσης, που βρίσκονται σε λειτουργία. Σε κάθε κατάστημα λειτουργούν τουλάχιστον δύο τέτοια προγράμματα.
4. Το Συμβούλιο Εργασίας Κρατουμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του επόμενου άρθρου, συνεργάζεται με αρμόδιους επαγγελματικούς ή άλλους φορείς της περιοχής του καταστήματος ή άλλους παρεμφερείς κοινωνικούς φορείς για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, μαθητεία ή εξειδίκευση των κρατουμένων, την εξεύρεση εργασίας και την ομαλή εκτέλεσή της.
5. Οι κρατούμενοι απασχολούνται σε βοηθητικές εργασίες ή υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του καταστήματος κράτησης και άλλων δημοσίων κτιρίων ή χώρων, όπως εργασίες καθαριότητας, μαγειρείου, πλυντηρίου, καθαρισμού ή μεταφοράς τροφίμων, κηπουρικές εργασίες κ.λπ.. Η ανάληψη των εργασιών αυτών γίνεται για τουλάχιστον τρίμηνη διάρκεια, με δυνατότητα ανανέωσής της, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του επόμενου άρθρου.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 23:01 | Αλεξανδρος

  Καλό θα ήταν να προβλέπεται και η υποχρεωτική ιατρική εξέταση των κρατουμένων που εργάζονται σε θέσεις που έχουν σχέση με τροφή (μαγειρείο,καφενείο,σούπερ μάρκετ) Τυχόν άρνηση τους να σημαίνει αυτόματα την απομακρυνσή τους από τέτοιου είδους θέσεις.
  Δε το Συμβούλιο Εργασίας κρατουμένων αποτελείτε συνήθως από τα ίδια άτομα του Συμβούλιου φυλακής οπότε πρακτικά δεν μπορει να να συνεργάζεται με επαγγελματικούς φορείς της περιοχής του Καταστήματος.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:17 | Αγαπητού Ελένη

  Θεωρούμε ότι δεν είναι δυνατό ολόκληρο το Συμβούλιο Εργασίας κρατουμένων να συνεργάζεται με επαγγελματικούς φορείς της περιοχής του Καταστήματος.Αυτό το ρόλο θα πρέπει να τον αναλάβουν οι ειδικοί επιστήμονες των Καταστημάτων Κράτησης.

 • 20 Νοεμβρίου 2012, 13:17 | Χρήστος

  Πολύ σωστά ο νομοθέτης θεωρεί ότι η εργασία δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
  Αυτό πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τους κρατούμενους, αλλά και για τους υπάλληλους εξωτερικής φρούρησης, οι οποίοι μάλλον τιμωρούνται που σπούδασαν, πολλοί, μάλιστα, μετά την έλευση τους στην εξωτερική φρουρά και απέκτησαν ένα και δύο πτυχία καθώς και πολλά μεταπτυχιακά.
  Διέπραξαν κάποιο έγκλημα άξιο τέτοιας τιμωρίας, ώστε να μην τους δίνεται το δικαίωμα μετάταξης σε θέσεις ανάλογες των προσόντων τους, ειδικά τώρα που αρχίζουν να παρουσιάζονται ελλείψεις στο εξειδικευμένο πρσωπικό σε όλο το δημόσιο τομέα?
  Γιατί κάτοχοι δύο μεταπτυχιακών τίτλων και υποψήφιοι διδάκτορες να παραμένουν υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, λόγω παλαιών απαγορευτικών διατάξεων, που τώρα πια αναιρέθηκαν με τους νόμους για την κινητικότητα και τις μετατάξεις?Μήπως πρέπει να υπάρξει ανάλογη και ξεκάθαρη πρόβλεψη?